ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071  01  Michalovce

Obec Pozdišovce
Pozdišovce 144
072  01  Pozdišovce
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
03.05.2021
Naše číslo
OU-MI-OSZP-2021/007293-003
Vybavuje/linka
Ing. Tatiana Krajníková/

056/6280519
M​i​c​h​a​l​o​v​c​e​
17. 12. 2021
Vec
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením- verejná vyhláška
Žiadateľ: Obec Pozdišovce, v zastúpení starostom obce, požiadala Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: „Pozdišovce- kanalizácia I. a II. stavba“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení o z n a m u j e z a č a t i e k o n a n i a vo veci povolenia realizácie líniovej vodnej stavby „Pozdišovce- kanalizácia I. a II. stavba“ a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti tunajší úrad n a r i a ď u j e ú s t n e p o j e d n á v a n i e spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.1.2022 o 9.00 hod. (štvrtok) so stretnutím pozvaných na pred obecným úradom Pozdišovce . Zmena stavby sa dotýka parciel v k.ú. Pozdišovce: Stoka AF: CKN: 2381/11, 2435, 2438/1, 2441/2, 2441/1, 2443, 2447, 2449/1, 2449/2, 192/2, 190/1, 193/1, 194, 196/1, 198, 197, 199/1, 201, 203, 205, 207/1,2, 208/1, 209/1, 209/2, 212, 214/2, 215, 219/1, 223/1, 223/1, 223/4, 225/2, 235/1, 225/1, 226, 189/2 Stoka AF2: CNK: 262, 189/4, 264, 268/1, 270/1, 270/2, 272, 189/1, 189/2 Stoka AF3: CKN: 259, 241 Tunajší úrad uplatňuje § 58 ods. 4 stavebného zákona, podľa ktorého stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu námietky, pripomienky a stanoviská k žiadosti o povolenie užívania vodnej stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní a do podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť na tunajšom úrade. Na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne nebude tunajší úrad prihliadať. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení. Táto vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pozdišovce, OÚ Michalovce, OSZP. Vyvesené dňa ........................... Zvesené dňa ........................... Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI-OSZP-2021/007293-003 z 17.12.2021. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame zaslať tunajšiemu úradu, prípadne predložiť na na miestnom šetrení.
Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​6​6​2​8​0​5​1​2​
E-mail
o​u​.​m​i​.​o​s​z​p​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​