ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071  01  Michalovce

Obec Pozdišovce
Pozdišovce 144
072  01  Pozdišovce
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
03.05.2021
Naše číslo
OU-MI-OSZP-2022/000677-007
Vybavuje/linka
Ing. Tatiana Krajníková/

056/6280519
M​i​c​h​a​l​o​v​c​e​
24. 01. 2022
Vec
Verejná vyhláška
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2022/000677-006 zo dňa 24.1.2022 verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení – zmena stavbz pred dokončením pre vodnú stavbu „Pozdišovce- kanalizácia I. a II. stavba“ pod názvom „Celoobecná kanalizácia Pozdišovce- zmena podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na parcelách KN-C 2381/11, 2435, 2438/1, 2441/2, 2441/1, 2443, 2447, 2449/1, 2449/2, 192/2, 190/1, 193/1, 194, 196/1, 198, 197, 199/1, 201, 203, 205, 207/1,2, 208/1, 209/1, 209/2, 212, 214/2, 215, 219/1, 223/1, 223/1, 223/4, 225/2, 235/1, 225/1, 226, 189/2, 262, 189/4, 264, 268/1, 270/1, 270/2, 272, 189/1, 189/2, 259, 241 k. ú. Pozdišovce . Na základe žiadosti stavebníka: Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01, IČO: 00325678 o zmenu stavby pred dokončením pre vodnú stavbu: „Pozdišovce- kanalizácia I. a II. stavba“ pod názvom „Celoobecná kanalizácia Pozdišovce- zmena" a výsledkov vykonaného konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel, orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 24.1.2022 rozhodnutie- povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie a na Obecnom úrade Pozdišovce. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce Pozdišovce a na OÚ Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie. Vyvesené dňa ........................... Zvesené dňa ........................... Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie predmetného oznámenia. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame neodkladne po zvesení doručiť orgánu štátnej vodnej správy.
Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​6​6​2​8​0​5​1​2​
E-mail
o​u​.​m​i​.​o​s​z​p​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​