ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
116/2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/022734-225
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
10. 07. 2023
Vec
ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ podľa § 5 ods. 1 zákona. „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ je strategickým dokumentom pre oblasť regionálneho rozvoja Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti. Hlavným cieľom adaptačnej stratégie je znižovanie citlivosti na klimatickú zmenu v oblasti životného prostredia, fyzickej infraštruktúry, v oblasti ekonomiky a sociálnych vecí a zvyšovanie adaptačnej kapacity Košického kraja na dôsledky klimatickej zmeny Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v kosickom-kraji a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja. Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu okresný úrad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE: Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, bude strategický dokument „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom dokumente. 2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 2.1. Všeobecné podmienky 2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu. 2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu. 2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad v sídle kraja kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 2 ks a 2x na elektronickom nosiči (okresný úrad v sídle kraja si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet dokumentácií). 2.2. Špecifické požiadavky Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom: 2.2.1. Primerane miere úrovni strategického dokumentu sa v správe o hodnotení zaoberať posúdením vplyvov strategického dokumentu, resp. jeho strategických a špecifických cieľov na územia sústavy Natura 2000 podľa aktualizovanej Metodiky hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (SAŽP, 2023) v zmysle platnej legislatívy, autorizovanou osobou podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. a to buď priamo v texte správy o hodnotení alebo v samostatnej prílohe správy o hodnotení. 2.2.2. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu a pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť relevantné požiadavky, vyplývajúce zo stanovísk doručených k oznámeniu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.3. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť všetky stanoviská a požiadavky v nich obsiahnuté (ich akceptovanie, resp. neakceptovanie), ktoré boli doručené k oznámeniu, resp., ktoré budú doručené k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.4. V samostatnej prílohe vyhodnotiť aj splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.5. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti, súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení strategického dokumentu. UPOZORNENIE Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona, Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/022734-225
Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Bánovce nad Ondavou Obec Beša, okres Michalovce, Beša 107, 076 72 Beša Obec Bracovce, Bracovce 275, 072 05 Bracovce Obec Budince, Budince 25, 076 77 Budince Obec Budkovce, Budkovce 244, 072 15 Budkovce Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov Obec Čičarovce, Čičarovce 90, 076 71 Čičarovce Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov Obec Dúbravka, Dúbravka 88, 072 15 Dúbravka Obec Falkušovce, Falkušovce 179, 072 05 Falkušovce Obec Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov Obec Hažín, Obecný úrad 122, 072 34 Hažín Obec Hnojné, Hnojné 61, 072 33 Hnojné Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Horovce Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce Obec Ižkovce, Hlavná 56, 076 72 Ižkovce Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32 Jovsa Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Kačanov Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža Obec Kapušianske Kľačany, Kapušianske Kľačany 27, 079 01 Kapušianske Kľačany Obec Klokočov, Klokočov 54, 072 31 Klokočov Obec Krásnovce, Krásnovce 131, 072 01 Krásnovce Obec Krišovská Liesková, Krišovská Liesková 145, 079 01 Krišovská Liesková Obec Kusín, Kusín 130, 072 32 Kusín Obec Lastomír, Lastomír 322, 072 37 Lastomír Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01 Laškovce Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 Lesné Obec Ložín, Ložín 31, 072 05 Bracovce Obec Lúčky, okres Michalovce, Lúčky 114, 072 34 Lúčky Obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce 57, 072 17 Malé Raškovce Obec Markovce, Markovce 48, 072 06 Markovce Obec Maťovské Vojkovce, Maťovské Vojkovce 155, 079 01 Maťovské Vojkovce Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 1 Obec Moravany, Moravany 98, 072 03 Moravany Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín Obec Oreské, Oreské 129, 072 23 Oreské Obec Palín, Palín 233, 072 13 Palín Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom Obec Petrikovce, Petrikovce 71, 072 06 Petrikovce Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Poruba pod Vihorlatom Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce Obec Ptrukša, Ptrukša 170, 076 77 Ptrukša Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Pusté Čemerné Obec Rakovec nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou Obec Ruská, Ruská 61, 076 77 Ruská Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné Obec Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17 Slavkovce Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Sliepkovce Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava Obec Stretavka, Stretavka 7, 072 13 Stretavka Obec Suché, Suché 150, 071 01 Suché Obec Šamudovce, Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušice Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves Mesto Veľké Kapušany, Sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany Obec Veľké Raškovce, Veľké Raškovce 122, 076 75 Veľké Raškovce Obec Veľké Slemence, Veľké Slemence, 076 77 Veľké Slemence Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany Obec Voľa, Voľa 36, 072 21 Voľa Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Vrbnica Obec Vysoká nad Uhom, Školská 313, 072 14 Vysoká nad Uhom Obec Zalužice, Zalužice, 072 34 Zalužice Obec Závadka, okres Michalovce, Závadka 101, 072 33 Závadka Obec Zbudza, Zbudza 71, 072 23 Zbudza Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká Obec Zemplínske Kopčany, Zemplínske Kopčany 56, 072 17 Zemplínske Kopčany Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov