Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Pozdišovce
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, Pozdišovce
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Výška NFP: 34 371,00 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 01/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2020

Opis projektu: Predmetom realizácie projektu je vytvorenie jedného nového pracovného miesta pedagogického asistenta. Novovytvorené pracovné miesto prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakému prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov. Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na Základnej škole J. Záborského v Pozdišovciach.
Špecifické ciele projektu: 1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.

Pedagogický asistent prispeje k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Prínosom pozície pedagogického asistenta je jeho odbornosť, ktorá spočíva v tom, že bude hľadať cesty a spôsoby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelávanie detí, spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi, pomáhať žiakom priamo na hodine, vykonávať dozor cez prestávky, ale aj pri zapájaní sa žiakov do voľnočasových aktivít, sprevádzať ich na iných formách vzdelávania (exkurzie, návštevy múzeí, výlety) a úzko spolupracovať s rodičmi.

Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb. Prostredníctvom zapájania detí do krúžkov a projektov škola zároveň prispeje k zvýšeniu záujmu o kreatívnu tvorbu v oblasti tradičných remesiel, ktoré majú v regióne významné zastúpenie a k zlepšeniu zručností detí a žiakov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich voľbu v oblasti budúcej profesie a významne prispieť k rozvoju regiónu. Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole.
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu: P0052: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 3,

P0053: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 3,

P0314: Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1,

P0421: Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1,

P0605: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 7,

P0606: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 7.
www.esf.gov.sk www.minedu.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.