Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 21. júna 2019 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Záverečný účet obcevýročná správa obce za rok 2018, Správa audítora o výsledkoch účtovnej závierky.
 6. Nové podmienky čerpania úveru v Prima banke a.s.
 7. Upozornenie prokurátora – prejednanie.
 8. Spevnené plochy KD – vizualizácia návrhov.
 9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Viničná a chodníkov – rozpočet.
 10. Infoaktuality.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545