Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 29. novembra 2019 (piatok) o 18:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Správa o hospodárení obce za III. Q 2019.
 7. Návrh rozpočtu obce pre rok 2020.
 8. VZN č. 01/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
 9. Zhodnotenie činnosti OcZ.
 10. Infoaktuality.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545