Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 1. decembra 2017 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke OcÚ v Pozdišovciach.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie programu.
 6. Správa o hospodárení obce za III. Q 2017.
 7. Výška príspevku pre záujmové vzdelávanie detí pre školský rok 2017/18.
 8. Výška príspevku na stravovanie žiakov MŠ a ZŠ v školskej jedálni.
 9. Zhodnotenoe činnosti OcZ.
 10. Príprava kultúrnych podujatí.
 11. Infoaktuality.
 12. Návrh na uznesenie.
 13. Záver.

 

Rada OcZ: 28. novembra 2017 (utorok) o 18:00 hod.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545