Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15. júna 2018 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke OcÚ v Pozdišovciach.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Záverečný účet obcevýročná správa obce za rok 2017.
 7. Správa o hospodárení za I. Q 2018.
 8. Návrh na odpis nedaňovej pohľadávky 4.340,66 €
 9. Žiadosť SVP OZ Košice o stanovisko k prevodu nehnuteľnosti.
 10. Žiadosti.
 11. Infoaktuality.
 12. Návrh na uznesenie.
 13. Záver.

 

Rada OcZ: 14. júna 2018 (štvrtok) o 19:00 hod.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545