Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke OcÚ v Pozdišovciach.

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  5. Schválenie programu.
  6. Úprava rozpočtu.
  7. Infoaktuality.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545