Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 28. septembra 2018 (piatok) o 18:30 hod. 
v zasadačke OcÚ v Pozdišovciach.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Správa o hospodárení obce za II. Q 2018
 7. VZN č. 1/2018, ktorým a vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Pozdišovce
 8. Žiadosť OZ Valal o prefinancovanie časti nákladov – Harčarske dni
 9. Infoaktuality.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

 

Rada OcZ: 27. septembra 2018 (štvrtok) o 19:00 hod.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545