Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20. septembra 2019 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2019.
 6. Žiadosť ECAV o príspevok na obnovu kostola.
 7. Schválenie zámeru na prevod nehnuteľnosti spôsobom hodným osobitného zreteľa         v prospech SVP, š. p.
 8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku Mgr. I. Ozimanič.
 9. Infoaktuality.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545