Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 5. mája 2023 (piatok) o 18:15 hod.
v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Pozemkové úpravy v katastri - Mgr. Hredzák OÚ Michalovce.
 7. Obytný rezort — Mistavex s.r.o. (prezentácia).
 8. Výzva MAS Duša — schválenie spoluúčasti 5% (zastávky).
 9. Infoaktuality.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545