Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 25. júna 2021 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Záverečný účet obce a výročná správa obce za rok 2020, správa audítora o výsledkoch účtovnej závierky za rok 2020.
 7. VSD – Zmluva o zriadení vecného bremena  p. č. 1320/5.
 8. Ing. Hudák – žiadosť o odkúpenie pozemku.
 9. Schválenie prevodu odpredaja časti parcely – I. Koribanič.
 10. Infoaktuality.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545