Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 25. januára 2019 (piatok) o 18:15 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 4. Zloženie sľubu poslanca (P. Lukáč).
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Správa o hospodárení obce za III. Q 2018.
 7. Návrh rozpočtu obce pre r. 2019 - 2021.
 8. Program odpadového hospodárstva obce 2016 - 2020.
 9. Určenie platu starostu podľa novely zák. č. 253/1994 Z.z., náhrada za nevyčerpanú dovolenku, určenie odmeny pre zástupcu starostu.
 10. Infoaktuality.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 

Rada OcZ: 24. januára 2019 (štvrtok) o 18:30 hod.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545