Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna 2022 (piatok) o 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Územný plán obc e- ZaD č. 1, VZN č. 01/2022.
 7. Záverečný účet obce a výročná správa obce za rok 2021, správa audítora o výsledkoch účtovnej závierky za rok 2021.
 8. Správa o hospodárení obce za l. Q 2022.
 9. Úprava finančných pásiem na nákup potravín pre stravníkov ŠJ od 1.9.2022.
 10. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov, úväzku starostu pre organizáciu komunálnych volieb 2022 a volebné obdobie 2022 - 2026.
 11. Školský obvod - pre športovo nadaných žiakov.
 12. Odpredaj časti parcely CKN 1320/5 - J. Mašlonka.
 13. Dohadovacie konanie pre ZŠ.
 14. Podnet Bc. E. Koribaničovej.
 15. Infoaktuality.
 16. Návrh na uznesenie.
 17. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545