Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 17. mája 2019 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 4. Schválenie návrhu programu.
 5. Správa o hospodárení obce za I. Q 2019.
 6. SVP š. p. a vlastníctvo k parcelám vodných tokov.
 7. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru IS-Košice.
 8. Podmienky čerpania úveru – Prima banka.
 9. Infoaktuality.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545