Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 7. marca 2024 (štvrtok) o 18:15 hod.
v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  5. Schválenie návrhu programu.
  6. Dlhopisový program VVS – prevod akcií obce za dlhopisy.
  7. Infoaktuality.
  8. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545