Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20. apríla 2018 (piatok) o 19:00 hod. 
v zasadačke OcÚ v Pozdišovciach.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie programu.
 6. Kamerový systém, obecný rozhlas – príprava realizácie projektov.
 7. Novela zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a jej dosah na Zásady odmeňovania poslancov od 1.4.2018.
 8. Žiadosti.
 9. Infoaktuality.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

 

Rada OcZ: 19. apríla 2018 (štvrtok) o 19:00 hod.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545