Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 18. októbra 2019 (piatok) o 18:15 hod. 
v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  5. Smerovanie a budúcnosť školských zariadení MŠ, ZŠ.
  6. Infoaktuality.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545