Územný plán obce Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1
 
Obsah dokumentácie
Textová časť, Záväzná časť, Vyhodnotenie záberov PP
Tabuľka vyhodnotenia záberov PP
Širšie vzťahy M 1 : 50 000
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia obce, ochrana prírody a krajiny a prvky ÚSES M 1 : 10 000
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce s vyznačením verejnoprospešných stavieb M 1 : 5 000
Verejné dopravné vybavenie M 1 : 5 000
Verejné technické vybavenie územia – vodné hospodárstvo M 1 : 5 000
Verejné technické vybavenie územia – energetika a spoje M 1 : 5 000
Perspektívne využitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely M 1 : 5 000
Schéma záväzných častí a VPS