Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce
 
Obsah dokumentácie
Textová časť a Záväzná časť
Schéma vlastníckych vzťahov
Fotodokumentácia
Širšie vzťahy M 1 : 5 000
Komplexný urbanistický návrh a dopravná vybavenosť M 1 : 1 000
Technická vybavenosť M 1 : 1 000
Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia M 1 : 1 000
Doložka civilnej ochrany M 1 : 1 000
Schéma záväzných častí a VPS