31. marec 2024
Výstava poľovných trofejí
Pozývame Vás na výstavu poľovných trofejí, ktorá prebieha od nedele 31. marca 2024 do štvrtka 4. apríla 2024 v Kultúrnom dome v Moravanoch.
 
27. marec 2024
Dlhopisový program VVS, a.s. - dokumenty k nákupu dlhopisov
- zámer prevodu akcií
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií
- výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám
25. marec 2024
Výsledky 1. kola prezidentských volieb
Pozrite si, ako volili prezidenta v Pozdišovciach...
15. marec 2024
OZNAM - Voľby do EP – delegovanie člena do volebnej komisie
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do EP 2024 (e-mailová adresa): ocu.pozdisovce@gmail.com
5. marec 2024
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy
Obec Pozdišovce (zriaďovateľ) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy.
Termín podania prihlášky: od 5.3.2024 do 2.4.2024 do 12:00.
Podrobnejšie informácie v prílohe.
5. marec 2024
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je Dlhopisový program VVS.
 
4. marec 2024
OZNAM - Voľby do EP – informácia pre voliča
Pre voľby do EP 2024 je utvorený 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť pre voľby do EP 2023: Kultúrny dom č. 374, 072 01 Pozdišovce.
Emília Macková, zapisovateľka pre voľby do EP 2023 dňa 8.6.2024. Telefónny kontakt 056/6891411.
28. február 2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v r. 2023 bola 33,82%, čo predstavuje oproti roku 2022 nárast o 2,8%.
13. február 2024
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je návrh rozpočtu na rok 2024 a 2025-2026 a ďalšie body.
13. február 2024
OZNAM - Voľby do EP – vyhlásenie volieb
Predseda NR SR vyhlasuje voľby do Európskeho parlamentu a určuje deň ich konania na sobotu 8. júna 2024...
2. február 2024
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 8. februára od 8:30 hod.
25. január 2024
OZNAM - Prezidentské voľby – voličský preukaz
Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta 2024 (e-mailová adresa): ocu.pozdisovce@gmail.com

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby prezidenta 2024 bude prebiehať od 7.2.2024 do 22.3.2024 (pre 1. kolo) resp. do 5.4.2024 (pre 2. kolo) v úradných hodinách OcÚ (pondelok až piatok od 7:30 do 15:30, obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).
25. január 2024
OZNAM - Prezidentské voľby – delegovanie člena do volebnej komisie
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta 2024 (e-mailová adresa): ocu.pozdisovce@gmail.com
9. január 2024
OZNAM - Voľby prezidenta SR – informácia pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 23. marca 2024 od 7:00 do 22:00. Prípadné druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 od 7:00 do 22:00.
15. december 2023
Prinášame Vám aktuálne sadzby miestnych daní a poplatkov schválené OcZ na zasadnutí 14.12.2023. Zmenené sadzby daní a poplatkov sú platné od 1.1.2024.
11. december 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je schvaľovanie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch a úprava rozpočtu obce.
4. december 2023
Pozývame Vás na Mikulášsku slávnosť ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. decembra 2023 o 15:00 v Kultúrnom dome.  
 
30. november 2023
OZNAM – zimná prestávka v kompostárni
Obec Pozdišovce vám oznamuje, že malá kompostáreň bude v období 1.12.2023 – 29.2.2024 ZATVORENÁ.
 
 
25. november 2023
Pozrite si návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pozdišovce, ktoré bude prejednávané na zasadnutí OcZ v decembri...
20. november 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci budú o. i. upravovať sadzby daní a poplatkov...
8. november 2023
Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva KSK
Okresný úrad Košice na základe výsledkov procesu posudzovania vydáva záverečné stanovisko... viac
7. november 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 14. novembra 2023 od 8:30 hod.
30. október 2023
OZNÁMENIE o vydaní stavebného povolenia
– Rekonštrukcia plynovodov Pozdišovce - východ

Obec Pozdišovce, ako príslušný stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie a na základe tohto preskúmania vydáva stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia plynovodov Pozdišovce - východ.... viac
18. október 2023
VIII. ročník Jesenného behu + cyklotúra
Športový klub SEIKEN  a obec Pozdišovce vás pozývajú na Jesenný beh a cyklotúru okolo Pozdišoviec.
Podujatie sa uskutoční v nedeľu  22.10.2023 o 14:00 pred OcÚ.
 
2. október 2023
Výsledky volieb do NRSR
Pozrite si, ako dopadli parlamentné voľby v Pozdišovciach...
28. september 2023
OZNÁMENIE o vstupe na pozemok
Za účelom vykonania úprav distribučného zariadenia VSD v rámci budovania optickej siete, vstúpi GeCom, s.r.o., resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v období od novembra 2023 do mája 2024.
27. september 2023
Riešenie migračných výziev v obci Pozdišovce
Obec Pozdišovce realizuje projekt spolufinancovaný EÚ, ktorého cieľom je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine...
25. september 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci budú o. i. rokovať aj o protipovodňových opatreniach v časti Vislok....
16. august 2023
OZNAM - Voľby do NRSR
Na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023 dňa 30.9.2023 (e-mailová adresa): ocu.pozdisovce@gmail.com

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR 2023:
od 16.8.2023 do 29.9.2023 v úradných hodinách obce (pondelok až piatok od 7:30 do 15:30, obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).

Emília Macková, zapisovateľka pre voľby do NR SR 2023 dňa 30.9.2023. Telefónny kontakt 056/6891411.
14. august 2023
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Rekonštrukcia plynovodov Pozdišovce - východ
Obec Pozdišovce, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.9.2023 o 9:00 so stretnutím pozvaných Obecnom úrade v Pozdišovciach.... viac
11. august 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 17. augusta 2023 od 9:00 hod.
11. júl 2023
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
rozsah hodnotenia vplyvov na ŽP

 
11. júl 2023
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
rozsah hodnotenia vplyvov na ŽP

 
4. júl 2023
Zverejnenie - zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce
Zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce bol schválený OcZ na zasadnutí 30.6.2023.
4. júl 2023
Zverejnenie - zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce
Zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce bol schválený OcZ na zasadnutí 30.6.2023.
4. júl 2023
Záverečný účet obce Pozdišovce za rok 2022 schválený Obecným zastupiteľstvom.
26. jún 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je dokumenty bilancujúce rok 2022 a dlhopisový program VVS a.s....
26. jún 2023
OZNAM - Voľby do NRSR
Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023 dňa 30.9.2023: ocu.pozdisovce@gmail.com.
Pre voľby do NR SR 2023 je utvorený 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť pre voľby do NR SR 2023: Kultúrny dom č. 374, 072 01 Pozdišovce.
Emília Macková, zapisovateľka pre voľby do NR SR 2023 dňa 30.9.2023. Telefónny kontakt 056/6891411.
26. jún 2023
Rozhodnutie (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť) - verejná vyhláška
19. jún 2023
Pozývame Vás na jubilejnú výstavu hrnčiarskeho majstra JÁNA KISELOVIČA (1923 – 1991) ľudového umeleckého výrobcu, ktorá je inštalovaná v Pamätnej izbe v budove obecného úradu. Výstava potrvá do 31. júla 2023 a verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.  
16. jún 2023
PHSR KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
rozsah hodnotenia vplyvov na ŽP

 
12. jún 2023
OZNAM - Voľby do NRSR
Predseda NR SR dňa 9. 6. 2023 rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.
12. jún 2023
Pozývame Vás na XXXI. Folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia 16. júla 2023 o 15:00 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
V programe vystúpia FS Orgonina (Vranov n/T), FS Rakovčan (Rakovec n/O), FS Tušičan (Tušice) a domáce folklórne skupiny Harčare, Harčarki a Harčarik.
 
12. jún 2023
Pozývame Vás na oslavu Dňa obce, ktorý sa uskutoční 15. júla 2023 na miestnom amfiteátri.
Program začne 17:30 detskou party s ujom Ľubom, po nej vystúpi o 19:00 Revivals Band. Hlavným účinkujúcim bude o 20:30 skupina Gladiator a program zakončí 22:15 skupina ES-kvartet.
 
9. jún 2023
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce Pozdišovce za rok 2022.
24. máj 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v pondelok 29. mája 2023 od 8:30 hod.
18. máj 2023
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v nedeľu 4. júna o 10:00 na Ranči u Kosťa.  
17. máj 2023
Oznámenie o začatí konania (pričlenenie poľovných pozemkov k poľovnému revíru Laborec Michalovce) - verejná vyhláška
15. máj 2023
Projekt pozemkových úprav - informácie pre účastníkov konania viac
4. máj 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa budú o.i. aj pozemkové úpravy v katastri obce.
28. apríl 2023
Obecný úrad pozýva občanov obce v nedeľu 30. apríla 2023 o 19:00 k pamätníku kultúrnych dejateľov na tradičné stavanie mája.
V programe sa predstavia všetky tri zložky foklórnych súborov
vrátane najmenších detí.
 
6. apríl 2023
Zberný dvor a kompostáreň budú počas Veľkonočných sviatkov ZATVORENÉ.  
30. marec 2023
Rozhodnutie o odvolaní (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
22. marec 2023 Strategické dokumenty KSK - verejná vyhláška
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030
13. marec 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je o.i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2022...
6. marec 2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť) - verejná vyhláška
27. február 2023
20. február 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 28. februára 2023 od 8:30 hod.
16. január 2023
Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne.
Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.
 

Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis?

 • počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu
 • novinky z úradu priamo do telefónu
 • upozornenia na krízové situácie - výpadky energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.
 • pozvánky na športové a kultúrne akcie
 • pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí radi v obci pomáhajú
 • účasť vo verejných anketách

Registrácia je zadarmo. V registračnom procese si môžete nastaviť, aké informácie vás zaujímajú. Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR - všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ako sa zaregistrovať?

 1. Na webstránke https://pozdisovce.munipolis.sk/registracia
 2. Cez mobilnú aplikáciu Mobilný Rozhlas 
  Stiahnuť pre Android - Stiahnuť pre iOS
 3. Vyplnením registračného letáka a odovzdaním na Obecný úrad Pozdišovce
13. január 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je Správa o hospodárení za III. štvrťrok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025...
10. január 2023
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška viac
4. január 2023
Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 viac
3. január 2023
OZNAM – nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k. ú. Pozdišovce
Nariadením vlády SR č. 458/2022
zo dňa 13. 7. 2022... viac
19. december 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. aj úprava rozpočtu obce.
 
15. december 2022
Referendum – hlasovací preukaz
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023 je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
12. december 2022
Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
12. december 2022
Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Ondava Moravany
9. december 2022
Pozývame Vás na 18. ročník Pozdišovského šachového turnaja. Uskutoční sa v nedeľu 11. decembra 2022 od 13:30 v R-Pube v Pozdišovciach.  
9. december 2022
V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného OcZ.  
 
2. december 2022
Pozývame Vás na Mikulášsku slávnosť ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. decembra 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome.  
1. december 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra od 8:30 hod.
18. november 2022
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
 
16. november 2022
Referendum – informácia o počte volebných okrskov
Pre referendum vyhlásené na 21. januára 2023 je utvorený 1 volebný okrsok, miestom výkonu hlasovacieho práva bude Kultúrny dom (č. 374) v Pozdišovciach.
 
16. november 2022
Referendum – delegovanie členov komisie
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
14. november 2022
Referendum – voľba poštou
Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie  žiadostí o voľbu poštou je ocu.pozdisovce@gmail.com, na účely podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia SR.
 
8. november 2022
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
7. november 2022
Oznámenie o povolení predčasného užívania stavby – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava... povoľuje stavebníkovi časovo obmedzené predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová čast'", s časovým obmedzením do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 82 stavebného zákona...
30. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť vo voľbách do samosprávy obce využilo 606 z 1085 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 55,85%. Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 597 platných hlasovacích lístkov, pre voľbu poslancov OcZ bolo platných 589 hlasovacích lístkov.
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
 
28. október 2022
Nezabúdajme na životné prostredie
ani počas Dušičiek
Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií... viac
 
24. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácie o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky a špeciálnom spôsobe hlasovania (karanténa resp. izolácia kvôli ochoreniu CoViD-19).
18. október 2022
VII. ročník Jesenného behu + cyklotúra
Športový klub SEIKEN  a obec Pozdišovce organizujú v poradí už siedmy Jesenný beh obce Pozdišovce. Celková dĺžka trate je cca 4,5 km. Termín konania behu je nedeľa  23.10.2022 o 14:00 spred OcÚ. Preteká sa v kategóriách muži, ženy a deti.
Po behu bude nasledovať cyklotúra krásnou prírodou až k obci Moravany a naspäť v celkovej dĺžke cca 11 km. Predbežný štart cyklotúry je približne 15:30 (hneď po behu). Štart bude rovnako ako pri behu od Obecného úradu.
 
6. október 2022
Pozývame Vás na jubilejnú výstavu hrnčiarskeho majstra ANDREJA KRÁĽA (1922 – 1980) ľudového umeleckého výrobcu, ktorá je inštalovaná v Pamätnej izbe v budove obecného úradu. Výstava potrvá do 21. októbra 2022 a verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.  
...staršie