Územný plán obce Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1
 
Obsah dokumentácie
Textová časť, Záväzná časť, Vyhodnotenie záberov PP
Tabuľka vyhodnotenia záberov PP
01 – Širšie_vzťahy
02_Komplexný výkres k.ú. a ochrana prírody
03_Komplexný výkres zastavaného územia
04_Doprava
05_Voda kanál
06_Energetika
07_ZáberPP
08_Schéma záväzných častí a VPS