Príroda    
Vodná nádrž RYBNÍK
Vodná nádrž bola vybudovaná v polovici osemdesiatych rokov 20. stor. Na hornom toku potoka Lipovec ako hospodárske zariadenie. Je napájaná z lesných prameňov a potôčikov zvádzajúcich vodu z okolitých kopcov. V súčasnosti patrí rybárskej organizácii v Michalovciach. Žije tu viacero druhov rýb – kapor, sumec, šťuka, úhor, zubáč, pleskáč vysoký, karas strieborný, karas obyčajný, plotica, červenica, ploska, bielička, lieň sliznatý, hrúzik, amur biely, tolstolobik pestrý, pstruh dúhový a sumček americký. Maximálna hĺbka vody je 8 metrov (pri výpuste). Vodná plocha zaberá plochu približne 8 hektárov.
Mŕtve rameno Duše
Riečka Duša je vyše 40 kilometrov dlhým pravostranným prítokom Laborca. Keďže zlé odtokové pomery spôsobovali v minulosti časté záplavy nielen polí a lúk, ale i zastavaných častí obcí ležiacich v jej blízkosti, v prvej polovici šesťdesiatych rokov 20. stor. bola regulovaná. V chotári Pozdišoviec zostalo asi jeden kilometer dlhé, doľava sa zatáčajúce, mŕtve rameno tejto riečky. Miestami je široké 15-20 metrov.
Lužný lesík TOVIK
Rozprestiera sa na ploche približne 400 metrov štvorcových v lokalite Pastovník. Je zásobovaný vodou z vlastného prameňa. Z drevín tu rastú jelše, topole a vŕby. Z kvetenstva je tu bohato zastúpené hlavne záružlie. Lužný lesík Tovík je obľúbeným miestom vychádzok mnohých obyvateľov.
Náučný turistický chodník
V lete 2010 bol otvorený turisticko-náučný chodník, ktorý začína v centre obce (pri evanjelickom kostole) a pokračuje cez niekdajšie vinice popri poľovníckej chate a rybníku až na Pozdišovskú pahorkatinu či Pozdišovský chrbát, tiahnúci sa od Bánoviec nad Ondavou na sever po Strážske, resp. Kladzany. Lokalitu Pozdišovský chrbát tvoria lesy s dominantným dubom letným. Pôdy tvoria pseudogleje, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé. Biotopy eurosibírske dubové lesy na s praši a piesku (91I0), karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91GO), vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190). Živočíšstvo je pomerne pestré. Z vtákov tu žije orol kráľovský, orol krikľavý, lelek lesný, bocian čierny, ďateľ prostredný, ďateľ čierny, krutihlav hnedý, strakoš červenochrbtý, haja tmavá, muchárik sivý, hrdlička poľná, sova dlhochvostá, jastrab lesný, myšiak lesný, sojka škriekavá, vlha hájová, žlna zelená, sova lesná, slávik červienka, kukučka jarabá, mlynárka dlhochvostá, myšiarka ušatá, holub hrivnák, krkavec čierny, ďateľ malý, pinka lesná, slávik krovinový, kolibkárik sykavý, škorec lesný, penica čiernohlavá, penica hnedokrídla, penica popolavá, oriešok hnedý, drozd čierny, drozd plavý a iné. Žaby a obojživelníky sú zastúpené kunkou čiernobruchou, rosničkou zelenou, skokanom ostropyským či jaštericou krátkohlavou. Z chránených chrobákov sa tu vyskytuje roháč obyčajný a fúzač veľký. Z cicavcov tu žije kuna lesná, jazvec lesný, plch lesný, plch sivý, veverica stromová, líška hrdzavá, srnec hôrny a sviňa divá. Z rastlinstva dominujú dubovo-hrabové lesy, zaujímavý je postupný prechod týchto lesov od panónskeho podtypu, kde dominuje dub letný, ku karpatskému podtypu, kde dub letný nahrádza dub zimný. Bylinné poschodie je bohaté, jedná sa však o bežné druhy. Najzaujímavejšou typickou rastlinou je konvalinka voňavá. Tento typ lesov bol v minulosti premenený na kultúrnu krajinu, zachovali sa už iba zvyšky.