Dokumentácia k návrhu Územného plánu obce Pozdišovce
  Obsah dokumentácie
  Sprievodná správa
  Tabulka vyhodnotenia PP a LP
  Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP
  Výkres č. 1 Širšie vzťahy
  Výkres č. 2 Komplexný výkres - katastrálne územie, ochrana prírody a ÚSES
  Výkres č. 3 Komplexný výkres - zastavané územie
  Výkres č. 4 Verejné dopravné vybavenie
  Výkres č. 5 Vodné hospodárstvo
  Výkres č. 6 Energetika a spoje
  Výkres č. 7 Perspektívne využitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely
  Výkres č. 8 Schéma záväzných častí a VPS
  Záväzná časť