Všeobecne záväzné nariadenia
 
č. 01/2018
 
Záväzná časť Územného plánu obce Pozdišovce
 
č. 02/2016
 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pozdišovce
 
č. 02/2013
 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
interný predpis
č. 01-1/2013
 
Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmové
vzdelávanie.
 
č. 01/2013
 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD a ŠJ v obci Pozdišovce.
 
č. 03/2011
 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
      príloha k VZN č. 03/2011 - zákon č. 465/2008