Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Stiahni Adobe Flash player

 
12. december 2019
POZVÁNKA: 7. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 7. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 8. februára 2020 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. O zábavu sa postará skupina eS-Kvartet. Informácie a predaj vstupeniek zabezpečuje p. A. Opová na OcÚ (tel. číslo 6472203).
12. december 2019
Ponúkame Vám rady a tipy ako prežiť Vianoce ekologicky...
6. december 2019 Vo veku 93 rokov zomrel pozdišovský rodák Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. viac  
2. december 2019
Pozrite si VZN č. 1/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce platné od 1.1.2020.
22. november 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. predložený návrh rozpočtu na rok 2020...
14. november 2019
14. november 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach..
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o možnosti voľby poštou
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o čase a mieste konania volieb, spôsobe voľby,...
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Predseda NRSR rozhodol o vyhlásení volieb do NRSR na 29. februára 2020.
4. november 2019
Pozrite si návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
28. október 2019
OZNÁMENIE O VYDANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA
Obec Pozdišovce, ako stavebný úrad ... vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
11. október 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bude smerovanie a budúcnosť školských zariadení v obci.
 
1. október 2019
Obec Pozdišovce zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa..
12. september 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2019...
11. september 2019 Čo nepatrí do verejnej kanalizácie...
9. september 2019
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len "stavebník") dňa 23.7.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
3. júl 2019
POZVÁNKA: Letný tábor výtvarníkov
Pozývame Vás na Letný tábor výtvarníkov, ktorý sa uskutoční 5. – 9. augusta 2019 v priestoroch Pozdišovce.
3. júl 2019
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 od 19:00 a XXIX. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 28. júla 2019 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
19. jún 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa bude o. i. Výročná správa obce a Záverečný účet obce za minulý rok...
28. máj 2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Pozdišovce
24. máj 2019
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
14. máj 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za I. štvrťrok 2019...
12. apríl 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Pozdišovciach..
2. apríl 2019
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pozdišovce. Voľba sa uskutoční 15. mája 2019 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ.
2. apríl 2019
Výsledky 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
22. marec 2019
Pozrite si označovanie obalov, podľa ktorého sa triedia pri separovanom zbere.
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
19. marec 2019
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
18. marec 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2018...
28. február 2019
27. február 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zoznam zaregistrovaných kandidátov
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
31. január 2019
OZNÁMENIE
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle ustanovenia §1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie listu vlastníctva v listinnej podobe.
Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uvedené vo výpise zlistu vlastníctva musia byť aktuálne a platné.
 
18. január 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Návrh rozpočtu obce na rok 2019...
3. január 2019
Návrh rozpočtu obce
Pozrite si návrh rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 25. januára 2019.
27. december 2018
POZVÁNKA: 6. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 6. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 9. februára 2019 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. O zábavu sa postará skupina eS-Kvartet. Informácie a predaj vstupeniek zabezpečuje p. E. Macková na OcÚ (tel. číslo 6891411).
26. november 2018
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. zloženie sľubu starostu obce a poslancov OcZ a voľba členov Obecnej rady...
 
11. november 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
14. október 2018
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra od 8:30 hod.
4. október 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov OcZ.
12. september 2018
Návrh VZN
Pozrite si návrh VZN 6/2018, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 28. septembra 2018.
6. september 2018
POZVÁNKA: Harčarske dňi 2018
Pozývame Vás na Harčarske dňi 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. septembra 2018 (program od 10:00 do 21:00) a v nedeľu 9. septembra 2018 (14:30 do 18:30).
30. august 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 

30. august 2018

16. august 2018
16. august 2018
12. júl 2018
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. júla 2018 od 19:00 a XXVIII. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 29. júla 2018 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
12. júl 2018
POZVÁNKA: Futbalové turnaje
Pozývame Vás na 54. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 so začiatkom o 13:30 hod. na miestnom ihrisku za účasti TJ Sokol Močarany (V. liga), ŠK Agro Palín (VI. liga), OŠK Tušice TNV (VII. liga) a OcŠK Pozdišovce (VI. liga).
Predchádzať mu bude 37. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 9:00 hod.. Predstavia sa družstvá dorastencov (U-19) OFK Lastomír (IV. liga) – obhajca prvenstva, TJ Družstevník Moravany (IV. liga) a OcŠK Pozdišovce (V. liga).
12. júl 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - INFORMÁCIE PRE VOLIČA
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 (sobota) od 7:00 do 22:00 hod.
8. jún 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Záverečný účet obce a Výročná správa obce za rok 2017...
30. máj 2018
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
3. máj 2018
OZNAM:
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručil Obecnému úradu Pozdišovce oznámenie č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/37468/ŠSS-ZV so žiadosťou o zverejnenie na našej úradnej tabuli.
Predmetom stavby je vybudovanie nového obojsmerného vysokotlakého prepravného plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom.
Ústne pojednávanie je stanovené na 11.5.2018 (piatok) 09:00 hod. na Okresnom úrade Prešov, v miestnosti č. 044 Malá sála „B“.
Preto oznamujeme verejnosti, že na Obecnom úrade v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. je možné nahliadnuť do Oznámenia o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania.
16. apríl 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. príprava realizácie projektov v obci...
 
19. február 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2017 a schvaľovanie rozpočtu obce Pozdišovce...
 
17. január 2018
Nástenný obecný kalendár na rok 2018 si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
 
staršie >