16. september 2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko
- Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava zo dňa 16. 8. 2021 o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko- Slovensko - líniová časť" oznamuje začatie kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
14. september 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 21. septembra od 8:30 hod.
12. september 2022
Návrh VZN – Územný plán zóny, lokalita Árenda, Pozdišovce
Pozrite si návrh VZN týkajúci sa ÚPN-Z Árenda.
5. september 2022
 
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu naplánovaného prerušenia distribúcie 12. septembra 2022 od 8:00 do 16:00 na týchto odberných miestach v obci Pozdišovce:
Pozdišovce 0, 2, 289, 290/83, 310 – 322, 330 - 371, 376, 394 – 395, 399, 403 – 405, 415, 2904/57, 2904/59, 2904/61, 2904/62 a 2904/85.
 
23. august 2022
UPOZORNENIE – Ul. Viničná
Obecný úrad oznamuje občanom na ulici Viničná, že zajtra, t.j. v stredu 24. augusta 2022 bude premávka na tejto ulici obmedzená z dôvodu realizácie asfaltového postreku komunikácie.
Odporúčame vodičom jazdiť maximálnou rýchlosťou do 30 km/hod. V opačnom prípade hrozí znečistenie vozidla.
Vo štvrtok a v piatok (25. a 26. augusta 2022) sa bude realizovať pokládka asfaltového koberca na tejto ulici a preto bude premávka možná iba v jednom jazdnom pruhu.
Odporúčame občanom využiť parkovacie plochy pri Obecnom úrade a kultúrnom dome. Ďakujeme za pochopenie.
 
19. august 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
3. august 2022
15. júl 2022
1. júl 2022
Návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce bol schválený, jeho schválené znenie nájdete aj v sekcii Obecné zastupiteľstvo/VZN.
1. júl 2022
Pozývame Vás na XXX. Folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia 17. júla 2022 o 15:00 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
V programe vystúpia FS Lipovec (Vranov n/T), FS Ondavčanka (Bánovce n/O), FS Koňušaňe (Koňuš) a tradiční účinkujúci - folklórne skupiny Harčare, Harčarki a Harčarki z Pozdišoviec.
 
17. jún 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je územný plán obce, zmeny v oblasti školstva a mnoho iného...
16. jún 2022
V aktuálnom trende rozvoja cykloturizmu nezaostáva ani naša obec a ponúka širokej verejnosti službu požičiavania bicyklov. K dispozícii je 12 horských bicyklov pre deti i dospelých. Súčasťou výpožičky bicykla je aj cyklistická helma.  
8. jún 2022
Pozrite si návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OcZ.
6. jún 2022
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
– elektrifikácia trate "Bánovce n/O – Humenné" viac
6. jún 2022
Zoznámte sa s novým oddychovým miestom, ktoré zrealizovala obec pri poľovníckej chate. Bolo vybudované v rámci projektu Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom a je určené všetkým občanom, milovníkom prírody a návštevníkom Ranča u Kosťa.  
 
31. máj 2022
Pozývame Vás na koncert kapely DESMOD, ktorý sa uskutoční 16. júla 2022 o 20:30 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
Ako predkapela vystúpi o 19:00 skupina FLEGMENT.
 
31. máj 2022
Pozrite si, prečo je výhodné odpad pred vyhodením stlačiť.  
31. máj 2022
VKÚ Harmanec vydal interaktívnu verziu turistickej a cyklistickej mapy "Pozdišovce a okolie".
 
23. máj 2022
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2021
20. máj 2022
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v sobotu 4. júna o 9:00 na Ranči u Kosťa.  
19. máj 2022
Odpadové štatistiky 2021
Obec Pozdišovce zverejňuje podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, údaje o komunálnom odpade z obce z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade.
13. máj 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 18. mája od 8:30 hod.
5. máj 2022
Pozrite si videopozvánku do pozdišovskej Pamätnej izby nachádzajúcej sa v priestoroch Obecného úradu.  
 
20. apríl 2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
ŽSR v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice a. s. dňa 14. 3. 2022 podal žiadosť na MDV SR o predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydaného MDV SR pod č.: 07277/2020/SŽDD/26995 zo dňa 24. 3. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 5. 2020, pre stavbu dráhy: ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“...
19. apríl 2022
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať správou z finančnej kontroly (kanalizácia) a financovaním ZŠ...
12. apríl 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030 a súčasne Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce - návrh na pripomienkovanie... viac
28. marec 2022
Územné rozhodnutie
Obec Pozdišovce posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 11.8.2021 podal Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o. a na základe tohto posúdenia vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
11. marec 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 17. marca od 8:30 hod.
28. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- obstaranie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

25. február 2022
Zálohujme, ale nezabúdajme triediť.
17. február 2022
16. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

10. február 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Okrem iného bude prejednávaný aj rozpočet na najbižšie obdobie...
10. február 2022
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška
Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o., podal dňa 11. 8. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
7. február 2022
Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
Milí obyvatelia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste a v okolitých obciach. Napíšte nám ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch... viac
 
7. február 2022
Nízkouhlíková stratégia KSK
- záverečné stanovisko
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe... viac
2. február 2022
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce - NÁVRH
- oznámenie o verejnom prerokovaní
Obec Pozdišovce, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zemný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce.
Verejné prerokovanie ÚPN-Z lokalita Árenda s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
2. február 2022
Územný plán obce Pozdišovce (zmeny a doplnky č. 1)
- oznámenie o verejnom prerokovaní

Obec Pozdišovce v zmysle §22 Stavebného zákona oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania Územného plánu obce Pozdišovce - Zmeny a doplnky č. 1.
Verejné prerokovanie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
25. január 2022
Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
5. január 2022
Dávame Vám do pozornosti termíny vývozu odpadu – najbližší termín vývozu TKO je vo štvrtok 6.1.2022 a separovaného odpadu vo štvrtok 13.1.2022.
3. január 2022
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
7. december 2021
Nové VZN
OcZ na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
schválené: 3.12.2021 | vyvesené: 7.12.2021 | účinné: 22.12.2021
1. december 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bude návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi...
17. november 2021
Pozrite si VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude prerokúvané na najbližšom zasadnutí OcZ.
23. november 2021
Aktualizácia územného plánu
V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Pozdišovce preskúmala schválený územný plán obceplánuje jeho aktualizáciu.
Vyzývame občanov obce Pozdišovce a podnikateľské subjekty pôsobiace v k. ú. obce, aby v termíne do 2. decembra 2021 doručili svoje požiadavky a námety na riešenie zmien a doplnkov územného plánu na adresu Obecného úradu Pozdišovce písomne alebo e-mailom.
 
19. november 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra od 8:30 hod.
23. september 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Predložená bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok a I. polrok 2021...
31. august 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 7. septembra od 8:30 hod.
18. august 2021
Obec Pozdišovce oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania v súvislosti s podaním návrhu SPP - distribúcia, a. s. na začatie kolaudačného konania stavby... viac
18. jún 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Na programe budú o. i. aj dokumenty sumarizujúce rok 2020..
4. jún 2021
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
13. máj 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj členstvo obce v OZ Diaľnica na Zemplín.
5. máj 2021
Usmernenie HaZZ
OR HaZZ Michalovce vydalo Usmernenie v súvislosti so spaľovaním horľavých látok.
3. máj 2021
Zápis detí do MŠ
Materská škola Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022.
26. apríl 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Pozdišovce, Pozdišovce 144 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase 7:30 – 15:30.

Ak sa nemôžete dostaviť, požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tel. č. 056/689 14 11 alebo 056/647 22 03.
24. marec 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31. 3. 2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk.

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Obyvateľov upozorňujeme na zákonnú povinnosť sčítať sa (obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 €).

Asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov v termíne najskôr od
1. 4. 2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

O
asistované sčítanie obyvateľ musí požiadať v termíne od 1. 4. 2021 na telefónnom čísle 056/6891411 alebo 056/6472203.

V
dobe asistovaného sčítanianebude možné sa samosčítať!
...staršie