20. máj 2022
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v sobotu 4. júna o 9:00 na Ranči u Kosťa.
19. máj 2022
Odpadové štatistiky 2021
Obec Pozdišovce zverejňuje podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, údaje o komunálnom odpade z obce z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade.
13. máj 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 18. mája od 8:30 hod.
5. máj 2022
Pozrite si videopozvánku do pozdišovskej Pamätnej izby nachádzajúcej sa v priestoroch Obecného úradu.
 
20. apríl 2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
ŽSR v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice a. s. dňa 14. 3. 2022 podal žiadosť na MDV SR o predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydaného MDV SR pod č.: 07277/2020/SŽDD/26995 zo dňa 24. 3. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 5. 2020, pre stavbu dráhy: ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“...
19. apríl 2022
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať správou z finančnej kontroly (kanalizácia) a financovaním ZŠ...
12. apríl 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030 a súčasne Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce - návrh na pripomienkovanie... viac
28. marec 2022
Územné rozhodnutie
Obec Pozdišovce posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 11.8.2021 podal Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o. a na základe tohto posúdenia vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
11. marec 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 17. marca od 8:30 hod.
28. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- obstaranie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

25. február 2022
Zálohujme, ale nezabúdajme triediť.
17. február 2022
16. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

10. február 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Okrem iného bude prejednávaný aj rozpočet na najbižšie obdobie...
10. február 2022
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška
Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o., podal dňa 11. 8. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
7. február 2022
Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
Milí obyvatelia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste a v okolitých obciach. Napíšte nám ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch... viac
 
7. február 2022
Nízkouhlíková stratégia KSK
- záverečné stanovisko
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe... viac
2. február 2022
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce - NÁVRH
- oznámenie o verejnom prerokovaní
Obec Pozdišovce, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zemný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce.
Verejné prerokovanie ÚPN-Z lokalita Árenda s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
2. február 2022
Územný plán obce Pozdišovce (zmeny a doplnky č. 1)
- oznámenie o verejnom prerokovaní

Obec Pozdišovce v zmysle §22 Stavebného zákona oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania Územného plánu obce Pozdišovce - Zmeny a doplnky č. 1.
Verejné prerokovanie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
25. január 2022
Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
5. január 2022
Dávame Vám do pozornosti termíny vývozu odpadu – najbližší termín vývozu TKO je vo štvrtok 6.1.2022 a separovaného odpadu vo štvrtok 13.1.2022.
3. január 2022
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
7. december 2021
Nové VZN
OcZ na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
schválené: 3.12.2021 | vyvesené: 7.12.2021 | účinné: 22.12.2021
1. december 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bude návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi...
17. november 2021
Pozrite si VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude prerokúvané na najbližšom zasadnutí OcZ.
23. november 2021
Aktualizácia územného plánu
V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Pozdišovce preskúmala schválený územný plán obceplánuje jeho aktualizáciu.
Vyzývame občanov obce Pozdišovce a podnikateľské subjekty pôsobiace v k. ú. obce, aby v termíne do 2. decembra 2021 doručili svoje požiadavky a námety na riešenie zmien a doplnkov územného plánu na adresu Obecného úradu Pozdišovce písomne alebo e-mailom.
 
19. november 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra od 8:30 hod.
23. september 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Predložená bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok a I. polrok 2021...
31. august 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 7. septembra od 8:30 hod.
18. august 2021
Obec Pozdišovce oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania v súvislosti s podaním návrhu SPP - distribúcia, a. s. na začatie kolaudačného konania stavby... viac
18. jún 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Na programe budú o. i. aj dokumenty sumarizujúce rok 2020..
4. jún 2021
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
13. máj 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj členstvo obce v OZ Diaľnica na Zemplín.
5. máj 2021
Usmernenie HaZZ
OR HaZZ Michalovce vydalo Usmernenie v súvislosti so spaľovaním horľavých látok.
3. máj 2021
Zápis detí do MŠ
Materská škola Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022.
26. apríl 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Pozdišovce, Pozdišovce 144 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase 7:30 – 15:30.

Ak sa nemôžete dostaviť, požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tel. č. 056/689 14 11 alebo 056/647 22 03.
24. marec 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31. 3. 2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk.

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Obyvateľov upozorňujeme na zákonnú povinnosť sčítať sa (obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 €).

Asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov v termíne najskôr od
1. 4. 2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

O
asistované sčítanie obyvateľ musí požiadať v termíne od 1. 4. 2021 na telefónnom čísle 056/6891411 alebo 056/6472203.

V
dobe asistovaného sčítanianebude možné sa samosčítať!
19. marec 2021
Dávame Vám do pozornosti možnosť vyjadriť sa k plánu budovania siete cyklotrás, ktorej súčasťou bude aj obec Pozdišovce. Plánovaná sieť cyklotrás bude vybudovaná v duchu „Do práce na bicykli“, teda na presun ľudí za prácou, samozrejmosťou je využívanie na rekreáciu a šport. K plánovanej investícii sa môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Vyhodnotenie dotazníka pre účely projektu prebehne po 15. 4. 2021, avšak vyjadriť svoj názor bude možné aj po tomto termíne.
 
19. marec 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 24. marca od 8:30 hod.
19. marec 2021
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Riaditeľstvo Základnej školy v Pozdišovciach oznamuje rodičom detí, že zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1.4.2021 do 30.4.2021 v priestoroch Základnej školy po telefonickej dohode.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom...
4. marec 2021
28. február 2021
26. február 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaný Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023...
18. február 2021
10. február 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 komunikačno-propagačné materiály
7. február 2021
COVID-19: Školy zatiaľ zatvorené
V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce a v náväznosti na  odporúčanie regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou od pondelka 8. februára, krízový štáb obce rozhodol NEOBNOVIŤ vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ a MŠ) v termíne do 19. februára 2021 vrátane.

Prevádzka materskej školy pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, POKRAČUJE v nezmenenej forme ako doteraz.
 
3. február 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že v termíne od 3. februára 2021 do 18. februára 2021 je k dispozícii na nahliadnitie Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
27. január 2021
COVID-19: Výsledky testovania
Počas celoplošného skríningu bolo v našej obci otestovaných 566 osôb, všetky testy boli vyhodnotené ako negatívne.
 
25. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vyhlásenie
20. január 2021
COVID-19: Harmonogram testovania občanov Pozdišoviec
Z dôvodu plynulého priebehu testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 23. 1. 2021   nedeľa 24. 1. 2021
8:00 – 9:30 A, B   8:00 – 10:00 L, M
9:30 – 11:00 C, Č, D   10:00 – 10:30 N, O
11:00 – 11:45 Ď, E, F   10:30 – 11:45 P, R
12:40 – 14:30 G, H   12:40 – 13:00
14:30 – 17:00 I, J, K   13:00 – 14:00 S, Š
      14:00 – 15:00 T, U
      15:00 – 17:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 12:00 – 12:40 má odberný tím prestávku! (posledný odber o 11:45)

Miesto testovania: Kultúrny dom

Stanovené časy odporúčame dodržiavať.

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz!

Testovania sa nemusia zúčastniť občania do 15 rokov a nad 65 rokov.

 
13. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 info pre občanov
7. január 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 7. januára 2021 začalo prerokovanie Zadania pre Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
16. december 2020
Verejná vyhláška VSD a.s.
– výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
26. november 2020
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 26. novembra 2020 začína obstarávanie Územného plánu zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
25. november 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Integrovaná územná stratégia na roky 2021-2027...
 
9. november 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 12. novembra od 8:30 hod.
9. november 2020
COVID-19: Výsledky testovania
V I. kole bolo v našej obci otestovaných 736 osôb, ako pozitívny bol vyhodnotený 1 test, v II. kole bolo vykonaných 807 testov, pričom pozitívnych bolo 5 osôb (z toho 3 osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce).
 
5. november 2020
COVID-19: Harmonogram testovania – II. kolo
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 7. 11. 2020   nedeľa 8. 11. 2020
8:00 – 10:00 A, B   8:00 – 10:00 M
10:00 – 11:30 C, D, Ď, E, F   10:00 – 11:30 N, O
13:00 – 15:00 G, H   13:00 – 16:00 P
15:00 – 17:30 I, J, K   16:00 – 17:30 R, S, Š, T, U
19:00 – 20:00 L   19:00 – 20:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 11:30 – 13:00 a 17:30 – 19:00 má odberný tím prestávku!

Odberné miesto bude pred Kultúrnym domom.

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
3. november 2020
COVID-19: Upozornenie pred vstupom do budovy Obecného úradu
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu vydal ÚVZ SR vyhlášku upravujúcu podmienky vstupu do verejných budov... viac
2. november 2020
COVID-19: Návšteva ministra pôdohospodárstva
Počas I. kola celoplošného testovania na COVID-19 navštívil našu obec minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc.

 
 
29. október 2020
COVID-19: Harmonogram testovania
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 31. 10. 2020   nedeľa 1. 11. 2020
7:00 – 9:00 A, B   7:00 – 11:00 M
9:00 – 11:00 C, D, Ď   11:00 – 12:00 N, O
11:00 – 12:00 E, F   13:00 – 16:00 P
13:00 – 15:00 G, H   16:00 – 19:30 R, S, Š
15:00 – 19:00 I, J, K   19:30 – 21:30 T, U, V, Z, Ž
19:00 – 21:30 L      

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
11. september 2020
COVID-19: Harčarske dňi ZRUŠENÉ
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej sitácie COVID-19 v okrese MichalovceHarčarske dňi plánované na 19. - 20. septembra 2020 ZRUŠENÉ.
 
11. september 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2020...
28. august 2020
Verejné obstarávanie – technika pre zberný dvor
Obec Pozdišovce ako verejný ostarávateľ vyzýva na predkladanie ponuky (viac v prílohách)
24. august 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 tlačová správa
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– kanalizácia I. a II. stavba – časť stavby SO001
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– rekonštrukcia vodovodnej siete
1. júl 2020
Záverečné stanovisko – posúdenie vplyvu na ŽP
Záverečné stanovisko OSŽP OÚ Košice k strategickému dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)"
23. jún 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude zaoberať Záverečným účtom, výročnou správou a správou audítora k účtovnej závierke za rok 2019.
 
10. jún 2020
Návrh Záverečného účtu obce
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2019.
25. máj 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude o. i. zaoberať aj prehodnotením investičných akcií a kultúrnych podujatí v náväznosti na COVID-19...
30. apríl 2020
Zápis detí do MŠ
Materská škola J. I. Barča 140 Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2020/2021
1. apríl 2020
COVID-19: Aktuálne informácie viac

 
1. apríl 2020
Verejná vyhláška – vstup na pozemky vo verejnom záujme
Spoločnosť SPP oznamuje vlastníkom nehnuteľností (č. d. 325 – č. d. 405), že vstúpi na súkromné pozemky v období od apríla 2020 do októbra 2020 za účelom rekonštrukcie plynovodu... viac
1. apríl 2020
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.
Zápis sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla. Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu je prihláška dostupná na webstránke obce. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vyplnenú prihlášku môžete doručiť na OcÚ Pozdišovce prípadne zaslať poštou na adresu školy, či obce. Zápis bude zabezpečený tak, aby ste neprichádzali do styku s cudzou osobou.
vyplniť ručnevyplniť v počítači
17. marec 2020
COVID-19: Informácie pre občanov
1. Obecný úrad oznamuje občanom obce, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šíriacim sa koronavírusom sú upravené stránkové hodiny pre verejnosť na obecnom úrade a to od 8:00 do 11:00. Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúško, príp. mali zahalené ústa a nos, čím prispejú k preventívnym opatreniam, ktoré sú v tejto dobe potrebné k zabráneniu šírenia vírusu.
2.  Ďalej dávame na vedomie, že obec zabezpečí ochranné rúška pre obyvateľov starších ako 70 rokov a ich distribúcia by mala byť realizovaná po domácnostiach v piatok pracovníkmi obce. Obecný úrad ďalej oznamuje osamelo žijúcim občanom, ktorí by potrebovali v tomto zložitom období pomoc pri zabezpečení základných potravín, príp. pri iných veciach aby neváhali kontaktovať obecný úrad na tel. č. 6472203, príp. oznámili iným spôsobom svoje potreby.
 
17. marec 2020
Výstavba kanalizácie – sprístupnenie záhrad
Z dôvodu výstavby kanalizácie na ulici Vislok sa v sobotu 21.3.2020 od 10:00 uskutoční obhliadka trasy kanalizácie v záhradách od č. d. 88 po č. d. 110. Žiadame vlastníkov jednotlivých nehnuteľností aby v čase od 10:00 do 12:00 boli prítomní doma a sprístupnili svoje záhrady.
 
...staršie