17. marec 2020
Obmedzenie autobusového spoja
Upozorňujeme občanov, že autobusový spoj spoločnosti Arriva Michalovce s odchodom7:00 do Michaloviec nebude premávať na ulici Vislok od 18.3.2020 až do konca marca z dôvodu zúženej komunikácie spôsobenej stavebnými prácami.
 
17. marec 2020
Zberný dvor – obmedzenie
Vzhľadom na stavebné práce na oplotení Zberného dvora nebudú od tohto týždňa do konca mája prístupné veľkoobjemové kontajnery na uskladnenie objemového odpadu pre občanov obce.
 
13. marec 2020
COVID-19: Prerušenie vyučovania v školách
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
2. marec 2020
28. február 2020
21. február 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2019...
19. február 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 26. februára od 8:30 hod.
12. december 2019
POZVÁNKA: 7. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 7. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 8. februára 2020 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. O zábavu sa postará skupina eS-Kvartet. Informácie a predaj vstupeniek zabezpečuje p. A. Opová na OcÚ (tel. číslo 6472203).
12. december 2019
Ponúkame Vám rady a tipy ako prežiť Vianoce ekologicky...
6. december 2019 Vo veku 93 rokov zomrel pozdišovský rodák Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. viac  
2. december 2019
Pozrite si VZN č. 1/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce platné od 1.1.2020.
22. november 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. predložený návrh rozpočtu na rok 2020...
14. november 2019
14. november 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach..
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o možnosti voľby poštou
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o čase a mieste konania volieb, spôsobe voľby,...
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Predseda NRSR rozhodol o vyhlásení volieb do NRSR na 29. februára 2020.
4. november 2019
Pozrite si návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
28. október 2019
OZNÁMENIE O VYDANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA
Obec Pozdišovce, ako stavebný úrad ... vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
11. október 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bude smerovanie a budúcnosť školských zariadení v obci.
 
1. október 2019
Obec Pozdišovce zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa..
12. september 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2019...
11. september 2019 Čo nepatrí do verejnej kanalizácie...
9. september 2019
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len "stavebník") dňa 23.7.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
3. júl 2019
POZVÁNKA: Letný tábor výtvarníkov
Pozývame Vás na Letný tábor výtvarníkov, ktorý sa uskutoční 5. – 9. augusta 2019 v priestoroch Pozdišovce.
3. júl 2019
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 od 19:00 a XXIX. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 28. júla 2019 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
19. jún 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa bude o. i. Výročná správa obce a Záverečný účet obce za minulý rok...
28. máj 2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Pozdišovce
24. máj 2019
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
14. máj 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za I. štvrťrok 2019...
12. apríl 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Pozdišovciach..
2. apríl 2019
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pozdišovce. Voľba sa uskutoční 15. mája 2019 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ.
2. apríl 2019
Výsledky 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
22. marec 2019
Pozrite si označovanie obalov, podľa ktorého sa triedia pri separovanom zbere.
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
19. marec 2019
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
18. marec 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2018...
28. február 2019
27. február 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zoznam zaregistrovaných kandidátov
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
31. január 2019
OZNÁMENIE
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle ustanovenia §1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie listu vlastníctva v listinnej podobe.
Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uvedené vo výpise zlistu vlastníctva musia byť aktuálne a platné.
 
18. január 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Návrh rozpočtu obce na rok 2019...
3. január 2019
Návrh rozpočtu obce
Pozrite si návrh rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 25. januára 2019.
staršie >
novšie >
27. december 2018
POZVÁNKA: 6. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 6. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 9. februára 2019 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. O zábavu sa postará skupina eS-Kvartet. Informácie a predaj vstupeniek zabezpečuje p. E. Macková na OcÚ (tel. číslo 6891411).
26. november 2018
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. zloženie sľubu starostu obce a poslancov OcZ a voľba členov Obecnej rady...
 
11. november 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
14. október 2018
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra od 8:30 hod.
4. október 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov OcZ.
12. september 2018
Návrh VZN
Pozrite si návrh VZN 6/2018, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 28. septembra 2018.
6. september 2018
POZVÁNKA: Harčarske dňi 2018
Pozývame Vás na Harčarske dňi 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. septembra 2018 (program od 10:00 do 21:00) a v nedeľu 9. septembra 2018 (14:30 do 18:30).
30. august 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 

30. august 2018

16. august 2018
16. august 2018
12. júl 2018
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. júla 2018 od 19:00 a XXVIII. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 29. júla 2018 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
12. júl 2018
POZVÁNKA: Futbalové turnaje
Pozývame Vás na 54. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 so začiatkom o 13:30 hod. na miestnom ihrisku za účasti TJ Sokol Močarany (V. liga), ŠK Agro Palín (VI. liga), OŠK Tušice TNV (VII. liga) a OcŠK Pozdišovce (VI. liga).
Predchádzať mu bude 37. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 9:00 hod.. Predstavia sa družstvá dorastencov (U-19) OFK Lastomír (IV. liga) – obhajca prvenstva, TJ Družstevník Moravany (IV. liga) a OcŠK Pozdišovce (V. liga).
12. júl 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - INFORMÁCIE PRE VOLIČA
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 (sobota) od 7:00 do 22:00 hod.
8. jún 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Záverečný účet obce a Výročná správa obce za rok 2017...
30. máj 2018
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
3. máj 2018
OZNAM:
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručil Obecnému úradu Pozdišovce oznámenie č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/37468/ŠSS-ZV so žiadosťou o zverejnenie na našej úradnej tabuli.
Predmetom stavby je vybudovanie nového obojsmerného vysokotlakého prepravného plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom.
Ústne pojednávanie je stanovené na 11.5.2018 (piatok) 09:00 hod. na Okresnom úrade Prešov, v miestnosti č. 044 Malá sála „B“.
Preto oznamujeme verejnosti, že na Obecnom úrade v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. je možné nahliadnuť do Oznámenia o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania.
16. apríl 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. príprava realizácie projektov v obci...
 
19. február 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2017 a schvaľovanie rozpočtu obce Pozdišovce...
 
17. január 2018
Nástenný obecný kalendár na rok 2018 si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
 
12. december 2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí o. i. zobralo na vedomie informáciu k rozhodnutiu KS v Košiciach v spore Gotzmann a spol. vs. Obec Pozdišovce, schválilo Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2017,...
28. november 2017
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok...
30. október 2017
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Pozdišovce
Obec Pozdišovce ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania návrhu Územného plánu obce Pozdišovce. Prerokovanie dokumentácie s odborným výkladom spracovateľa sac uskutoční 16.11.2017 o 16:30 v Kultúrnom dome.
19. september 2017
POZVÁNKA: Harčarske dňi 2017 a Špacirki po okoľici
Pozývame Vás na Harčarske dňi 2017, ktoré sa uskutočnia od piatka 22. septembra 2017 do nedele 24. septembra 2017 a Špacirki po okoľici dňa 22. septembra 2017.
10. júl 2017
POZVÁNKA: Futbalové turnaje
Pozývame Vás na 53. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. júla 2017 so začiatkom o 13:30 hod. na miestnom ihrisku. O prvenstvo budú bojovať: OŠK Vinné, ŠK Agro Palín, OŠK Budkovce a OcŠK Pozdišovce.
Predchádzať mu bude 36. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 9:00 hod.. Na ňom sa predstavia družstvá dorastencov (U-19) OFK Lastomír, Pokrok Krásnovce a OcŠK Pozdišovce.
29. jún 2017
INFORMÁCIE PRE VOLIČA K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV.
29. jún 2017
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. júla 2017 od 19:00 a XXVII. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 23. júla 2017 o 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
29. jún 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 30. júna 2017 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu...
 
7. jún 2017
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2016.
29. máj 2017
POZVÁNKA: Oslavy Dňa detí
Pozývame rodičov a deti na Oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. júna 2017 od 16:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Súťaží sa môžu zúčastniť deti od 3 do 11 rokov.
29. máj 2017
Obecné zastupiteľstvo o.i. schválilo Správa o hospodárení obce za I. štvrťrok, maximálnu výšku spolufinancovania projektov, ...
17. máj 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za I. štvrťrok,...
2. máj 2017
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Zvoz sa uskutoční 9. 5. 2017 od 8:30 hod.

4. apríl 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu...
 
20. február 2017
VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie zmeny projektovej dokumentácie
Obec Pozdišovce ako príslušný stavebný úrad oznamuje zmenu projektovej dokumentácie dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne určuje termín na vyjadrenie sa k podanej zmene projektovej dokumentácie ako aj k celému návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 19.3.2017.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do vyššie uvedeného termínu, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. (Obec Pozdišovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
15. február 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok a Návrh rozpočtu na rok 2017...
28. december 2016
POZVÁNKA: 4. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 4. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 4. februára 2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca zahrá skupina Pyramída. Cena vstupenky je 35 € za pár. Rezervácia vstupeniek na tel. čísle 6891411 alebo osobne u p. E. Mackovej na OcÚ.
20. december 2016
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo Zadanie pre Územný plán obce Pozdišovce...
16. december 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Pozdišovce, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2017...
16. december 2016
Pozrite si Plán rozvoja obce Pozdišovce na roky 2016 - 2022...
12. december 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 16. decembra 2016 o 18:15 v zasadačke Obecného úradu...
 
26. november 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí o. i. zobralo na vedomie informáciu o výrube stromov na miestnom ihrisku, schválilo Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2016...
25. november 2016
Pozrite si návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pozdišovce
13. november 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok,...
16. október 2016
Ukončenie hlasovania za projekt „Pozdišovské PKO“
I keď náš projekt zameraný na skrášlenie a vylepšeni areálu našej materskej školy nedosiahol počet hlasov potrebných na umiestnenie do 5. miesta (podporených bolo 5 projektov s najvyšším počtom hlasov), srdečne ďakujeme všetkým, ktorí náš spoločný projekt hlasovaním podporili, a veríme, že v budúcnosti budeme v podobných aktivitách úspešní.
 
24. september 2016
Hlasovanie za projekt „Pozdišovské PKO“
Vážení občania, dovolím si Vás osloviť s prosbou o zahlasovanie za projekt, ktorý pomôže skrášliť a zlepšiť areál našej materskej školy.
K hlasovaniu je potrebné
mobilné číslo a 5 minút Vášho súkromného voľného času .
Hlasovanie končí 3. októbra 2016 o 24.00 hod. Za všetky hlasy vopred ďakujeme.
Ing. Ján Čižmárik, starosta obce
 
20. september 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za II. štvrťrok,...
19. september 2016
POZVÁNKA: Harčarske dňi
Pozývame Vás na Harčarske dňi, ktoré sa uskutočnia od piatka 30. septembra 2016 do nedele 2. októbra 2016.
25. august 2016
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POZDIŠOVCE (ÚPN-O Pozdišovce)
5. august 2016
Výzva na predkladanie ponúk
Predmet zákazky: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE POZDIŠOVCE
28. júl 2016
OZNÁMENIE o začatí územného konania
6. júl 2016
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. júla 2016 od 18:00 a XXVI. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 24. júla 2016 o 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
1. júl 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí o. i. schválilo súťažné podmienky pre VOS na predaj pozemku...
17. jún 2016
Pozrite si výročnú správu a záverečný účet obce za rok 2015.
3. jún 2016
POZVÁNKA: Oslava Dňa detí
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 o 15:00 na futbalovom ihrisku v Pozdišovciach.
31. máj 2016

Obec Pozdišovce vyhlasuje formou obchodnej verejnej súťaže predaj časti pozemku (viď nákres) par. č. 2904/52 k.ú. Pozdišovce, o výmere 816 m2v časti Arenda.

26. máj 2016
POZVÁNKA: Hudobný folklór dospelých
Pozývame Vás na okresnú prehliadku Hudobný folklór dospelých, ktorá sa uskutoční 28. mája 2016 o 10:00 v Kultúrnom dome v Pozdišovciach.
17. apríl 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
6. apríl 2016
UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenené termíny vývozu TKO v období od apríla do augusta 2016.
Od septembra 2016 platia termíny vývozu TKO uvedené v kalendári, ktorý ste obdržali koncom roka.
Termíny pre separovaný zber ostávajú nezmenené, tak ako sú uvedené v kalendári.
V prílohe si môžete stiahnuť aktualizovaný kalendár.
6. apríl 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Protipovodňový plán obce,...
 
3. marec 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
11. február 2016
Pozrite si, ako sa zabávalo na 3. Obecnom plese.
21. december 2015
OZNAM: Obecný úrad bude v stredu 23. 12. 2015 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
 
11. december 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
9. december 2015
Obec Pozdišovce v súvislosti s voľbami do NR SR 2016 oznamuje politickým stranám a hnutiam elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
3. december 2015
POZVÁNKA: Mikulášska slávnosť
Obecný úrad pozýva rodičov a deti na Mikulášske vystúpenie žiakov základnej a materskej školy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6. decembra 2015 o 15:00 v Kultúrnom dome.
14. október 2015
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra od 9:00 hod.
6. október 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
29. august 2015
OZNAM: Verejné prerokovanie hodnotiacej správy - "Prepojovací plynovod Poľsko - Ukrajina" sa uskutoční v stredu 9.9.2015 o 13:00 v MsKS v Michalovciach.
9. júl 2015
Obecný úrad Vás pozýva na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Pozdišovce, ktoré sa uskutočnia v dňoch 18. a 19. júla 2015.
9. júl 2015
Obecný športový klub Pozdišovce pozýva futbalových priaznivcov na 35. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina a 51. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu ktoré sa uskutočnia v nedeľu 12. júla 2015.
9. júl 2015
Pozrite si výročnú správu a záverečný účet obce za rok 2014.
9. júl 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
25. jún 2015
Obecný športový klub oznamuje športovej verejnosti, že v nedeľu 28.6.2015 o 12:30 hod. sa uskutoční 19. ročník Jánskeho turnaja v malom futbale na miestnom ihrisku. Súčasťou tejto športovej akcie bude aj súťaž vo varení guľašu. Bližšie informácie Vám poskytne predseda OcŠK Július Ihnacik na tel. čísle 0908 986 877.
 
21. máj 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
29. apríl 2015
Pozývame Vás na stavanie mája, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla 2015 so začiatkom o 19:00 hod. V programe vystúpia miestne folklórne skupiny Harčare, Harčarki a detská folklórna skupina Harčarik.
 
7. marec 2015
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 12. marca od 8:30 hod.
27. február 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí o. i. schválilo Rozpočet obce na rok 2015 a správu o hospodárení obce za II. polrok 2014...
14. december 2014
Novozvolené Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, kde okrem iného schválilo...
9. december 2014
POZVÁNKA: 2. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 2. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 31. januára 2015 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca zahrá skupina Juventus. Cena vstupenky je 15 € na 1 osobu. V cene je zahrnuté kompletné menu vrátane tomboly. Rezervácia vstupeniek na tel. číslach 0905682545, 6891412 a 6891411.
 
16. november 2014
Pozrite si, kto bude viesť našu obec v nasledujúcich 4 rokoch... do funkcie starostu obce bol opäatovne zvolený Ing. Ján Čižmárik, v Obecnom zastupiteľstve budú sedieť: Ing. Nadežda Jurková, Milica Ondo-Eštoková, Peter Lukáč, Ivana Sotáková, Július Ihnacik, Cyril Kováč, Mgr. Radoslav Bakajsa a Peter Poprik. (pozrite si aj kompletné výsledky)
 
14. november 2014
OZNAM: Odstránenie spomaľovačov na ulici Vislok.
Na základe prieskumu, ktorý sa konal v sobotu 8.11.2014 na ulici Vislok boli spomaľovače rýchlosti dňa 13.11.2014 demontované, nakoľko výsledky prieskumu napovedali, že z celkového počtu 220 hlasovacích lístkov, ktoré obdržali občania žijúci v tejto časti bolo v sobotu 8.11.2014 odovzdaných do hlasovacej urny 187. Za zotrvanie hlasovalo 57 občanov, za odstránenie spomaľovačov sa vyjadrilo 124 občanov a 6 hlasovacích lístkov bolo neplatných. Sčítanie hlasovacích lístkov sa uskutočnilo hneď v sobotu popoludní za účasti starostu a poslancov OcZ M. Ondo-Eštokovej, Ing. M. Vereščáka a Mgr. R. Bakajsu. Na základe výsledkov bolo rozhodnuté o odstránení spomaľovačov z tejto miestnej komunikácie.
 
14. november 2014
Obecné zastupiteľstvo sa v tomto volebnom období zišlo poslednýkrát. Okrem iného...
24. október 2014
OZNAM: Z dôvodu prerušenia dodávky elektriny v dňoch 27. – 30.10. 2014 nie je možné vybavovať stránky.
 
3. október 2014
Pozrite si zoznam kandidátov na funkciu starostu obce a polancov Obecného zastupiteľstva zaregistrovaných miestnou volebnou komisiou.
 
28. august 2014
Obecné zastupiteľstvo sa tohto roku zišlo už štvrtýkrát. Okrem iného zobralo na vedomie Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok, počet poslancov v nasledujúcom volebnom období, ....
8. august 2014
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Zvoz sa uskutoční 14. 8. 2014 od 8:30 hod.
8. august 2014
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bude o. i. prejednávať Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok 2014.
 
16. júl 2014
Obecné zastupiteľstvo sa svojpm treťom tohtoročnom zasadnutí o. i. odporučilo zorganizovať hlasovanie obyvateľov o ponechaní spomaľovacívh prahov na ulici Vislok..
10. júl 2014
Pozývame Vás na 24. folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 20. júla 2014 so začiatkom o 15:00 hod. v miestnom amfiteátri. V programe vystúpia Mužská spevácka skupina Furmani z Trebišova, DFSk Moravančan z Moravian a domáci DFS Harčarik, DFSk Harčarki a DFSk Harčare. Vyvrcholením programu bude vystúpenie Folklórneho súboru Lipovec z Vranova nad Topľou. Tešíme sa vašu účasť!
 
10. júl 2014
Pozývame Vás na jubilejný 50. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. júla 2014 so začiatkom o 12:30 hod. na miestnom ihrisku. O prvenstvo budú bojovať: TJ Družstevník Petrovce n/L, OŠK Vinné, TJ Sokol Močarany a OcŠK Pozdišovce.
Predchádzať mu bude 33. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 8:30 hod.. Na ňom sa predstavia družstvá dorastencov TJ Družstevník Moravany, TJ FK Družstevník Trhovište a OcŠK Pozdišovce.
 
28. máj 2014
Obecné zastupiteľstvo na druhom riadnom zasadnutí v tomto roku rozhodlo o. i. o rekonštrukcii miestnych komunikácií.
4. máj 2014
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
12. marec 2014
Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo schválilo správu o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2013, rozpočet obce na rok 2014, ...
8. január 2014
Obecné zastupiteľsvo pozýva milovníkov tanca na 1. Obecný ples, ktorý sa uskutoční 1.februára 2014 v Kultúrnom dome v Pozdišovciach so začiatkom o 19.hod. Do tanca Vám zahrá hudobná skupina RUBÍN. V cene vstupného (15 € na osobu) je zahrnuté kompletné menu vrátane tomboly.
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie Vám poskytnú pracovníčky OcÚ na tel. č: 6891411, 6472203 a 0905682545. Tešime sa na spoločné stretnutie.
 
31. december 2013
Dávame Vám do pozornosti novú e-mailovú adresu Obecného úradu: ocu.pozdisovcegmail.com