3. október 2022
Schválené VZN – Územný plán zóny, lokalita Árenda, Pozdišovce
3. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
3. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy krajov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
16. september 2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko
- Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava zo dňa 16. 8. 2021 o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko- Slovensko - líniová časť" oznamuje začatie kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
14. september 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 21. septembra od 8:30 hod.
12. september 2022
Návrh VZN – Územný plán zóny, lokalita Árenda, Pozdišovce
Pozrite si návrh VZN týkajúci sa ÚPN-Z Árenda.
5. september 2022
 
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu naplánovaného prerušenia distribúcie 12. septembra 2022 od 8:00 do 16:00 na týchto odberných miestach v obci Pozdišovce:
Pozdišovce 0, 2, 289, 290/83, 310 – 322, 330 - 371, 376, 394 – 395, 399, 403 – 405, 415, 2904/57, 2904/59, 2904/61, 2904/62 a 2904/85.
 
23. august 2022
UPOZORNENIE – Ul. Viničná
Obecný úrad oznamuje občanom na ulici Viničná, že zajtra, t.j. v stredu 24. augusta 2022 bude premávka na tejto ulici obmedzená z dôvodu realizácie asfaltového postreku komunikácie.
Odporúčame vodičom jazdiť maximálnou rýchlosťou do 30 km/hod. V opačnom prípade hrozí znečistenie vozidla.
Vo štvrtok a v piatok (25. a 26. augusta 2022) sa bude realizovať pokládka asfaltového koberca na tejto ulici a preto bude premávka možná iba v jednom jazdnom pruhu.
Odporúčame občanom využiť parkovacie plochy pri Obecnom úrade a kultúrnom dome. Ďakujeme za pochopenie.
 
19. august 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
3. august 2022
15. júl 2022
1. júl 2022
Návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce bol schválený, jeho schválené znenie nájdete aj v sekcii Obecné zastupiteľstvo/VZN.
1. júl 2022
Pozývame Vás na XXX. Folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia 17. júla 2022 o 15:00 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
V programe vystúpia FS Lipovec (Vranov n/T), FS Ondavčanka (Bánovce n/O), FS Koňušaňe (Koňuš) a tradiční účinkujúci - folklórne skupiny Harčare, Harčarki a Harčarki z Pozdišoviec.
 
17. jún 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je územný plán obce, zmeny v oblasti školstva a mnoho iného...
16. jún 2022
V aktuálnom trende rozvoja cykloturizmu nezaostáva ani naša obec a ponúka širokej verejnosti službu požičiavania bicyklov. K dispozícii je 12 horských bicyklov pre deti i dospelých. Súčasťou výpožičky bicykla je aj cyklistická helma.  
8. jún 2022
Pozrite si návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OcZ.
6. jún 2022
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
– elektrifikácia trate "Bánovce n/O – Humenné" viac
6. jún 2022
Zoznámte sa s novým oddychovým miestom, ktoré zrealizovala obec pri poľovníckej chate. Bolo vybudované v rámci projektu Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom a je určené všetkým občanom, milovníkom prírody a návštevníkom Ranča u Kosťa.  
 
31. máj 2022
Pozývame Vás na koncert kapely DESMOD, ktorý sa uskutoční 16. júla 2022 o 20:30 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
Ako predkapela vystúpi o 19:00 skupina FLEGMENT.
 
31. máj 2022
Pozrite si, prečo je výhodné odpad pred vyhodením stlačiť.  
31. máj 2022
VKÚ Harmanec vydal interaktívnu verziu turistickej a cyklistickej mapy "Pozdišovce a okolie".
 
23. máj 2022
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2021
20. máj 2022
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v sobotu 4. júna o 9:00 na Ranči u Kosťa.  
19. máj 2022
Odpadové štatistiky 2021
Obec Pozdišovce zverejňuje podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, údaje o komunálnom odpade z obce z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade.
13. máj 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 18. mája od 8:30 hod.
5. máj 2022
Pozrite si videopozvánku do pozdišovskej Pamätnej izby nachádzajúcej sa v priestoroch Obecného úradu.  
 
20. apríl 2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
ŽSR v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice a. s. dňa 14. 3. 2022 podal žiadosť na MDV SR o predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydaného MDV SR pod č.: 07277/2020/SŽDD/26995 zo dňa 24. 3. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 5. 2020, pre stavbu dráhy: ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“...
19. apríl 2022
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať správou z finančnej kontroly (kanalizácia) a financovaním ZŠ...
12. apríl 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030 a súčasne Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce - návrh na pripomienkovanie... viac
28. marec 2022
Územné rozhodnutie
Obec Pozdišovce posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 11.8.2021 podal Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o. a na základe tohto posúdenia vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
11. marec 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 17. marca od 8:30 hod.
28. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- obstaranie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

25. február 2022
Zálohujme, ale nezabúdajme triediť.
17. február 2022
16. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

10. február 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Okrem iného bude prejednávaný aj rozpočet na najbižšie obdobie...
10. február 2022
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška
Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o., podal dňa 11. 8. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
7. február 2022
Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
Milí obyvatelia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste a v okolitých obciach. Napíšte nám ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch... viac
 
7. február 2022
Nízkouhlíková stratégia KSK
- záverečné stanovisko
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe... viac
2. február 2022
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce - NÁVRH
- oznámenie o verejnom prerokovaní
Obec Pozdišovce, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zemný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce.
Verejné prerokovanie ÚPN-Z lokalita Árenda s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
2. február 2022
Územný plán obce Pozdišovce (zmeny a doplnky č. 1)
- oznámenie o verejnom prerokovaní

Obec Pozdišovce v zmysle §22 Stavebného zákona oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania Územného plánu obce Pozdišovce - Zmeny a doplnky č. 1.
Verejné prerokovanie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
25. január 2022
Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
5. január 2022
Dávame Vám do pozornosti termíny vývozu odpadu – najbližší termín vývozu TKO je vo štvrtok 6.1.2022 a separovaného odpadu vo štvrtok 13.1.2022.
3. január 2022
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
7. december 2021
Nové VZN
OcZ na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
schválené: 3.12.2021 | vyvesené: 7.12.2021 | účinné: 22.12.2021
1. december 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bude návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi...
17. november 2021
Pozrite si VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude prerokúvané na najbližšom zasadnutí OcZ.
23. november 2021
Aktualizácia územného plánu
V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Pozdišovce preskúmala schválený územný plán obceplánuje jeho aktualizáciu.
Vyzývame občanov obce Pozdišovce a podnikateľské subjekty pôsobiace v k. ú. obce, aby v termíne do 2. decembra 2021 doručili svoje požiadavky a námety na riešenie zmien a doplnkov územného plánu na adresu Obecného úradu Pozdišovce písomne alebo e-mailom.
 
19. november 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra od 8:30 hod.
23. september 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Predložená bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok a I. polrok 2021...
31. august 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 7. septembra od 8:30 hod.
18. august 2021
Obec Pozdišovce oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania v súvislosti s podaním návrhu SPP - distribúcia, a. s. na začatie kolaudačného konania stavby... viac
18. jún 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Na programe budú o. i. aj dokumenty sumarizujúce rok 2020..
4. jún 2021
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
13. máj 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj členstvo obce v OZ Diaľnica na Zemplín.
5. máj 2021
Usmernenie HaZZ
OR HaZZ Michalovce vydalo Usmernenie v súvislosti so spaľovaním horľavých látok.
3. máj 2021
Zápis detí do MŠ
Materská škola Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022.
26. apríl 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Pozdišovce, Pozdišovce 144 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase 7:30 – 15:30.

Ak sa nemôžete dostaviť, požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tel. č. 056/689 14 11 alebo 056/647 22 03.
24. marec 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31. 3. 2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk.

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Obyvateľov upozorňujeme na zákonnú povinnosť sčítať sa (obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 €).

Asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov v termíne najskôr od
1. 4. 2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

O
asistované sčítanie obyvateľ musí požiadať v termíne od 1. 4. 2021 na telefónnom čísle 056/6891411 alebo 056/6472203.

V
dobe asistovaného sčítanianebude možné sa samosčítať!
19. marec 2021
Dávame Vám do pozornosti možnosť vyjadriť sa k plánu budovania siete cyklotrás, ktorej súčasťou bude aj obec Pozdišovce. Plánovaná sieť cyklotrás bude vybudovaná v duchu „Do práce na bicykli“, teda na presun ľudí za prácou, samozrejmosťou je využívanie na rekreáciu a šport. K plánovanej investícii sa môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Vyhodnotenie dotazníka pre účely projektu prebehne po 15. 4. 2021, avšak vyjadriť svoj názor bude možné aj po tomto termíne.
 
19. marec 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 24. marca od 8:30 hod.
19. marec 2021
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Riaditeľstvo Základnej školy v Pozdišovciach oznamuje rodičom detí, že zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1.4.2021 do 30.4.2021 v priestoroch Základnej školy po telefonickej dohode.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom...
4. marec 2021
28. február 2021
26. február 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaný Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023...
18. február 2021
10. február 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 komunikačno-propagačné materiály
7. február 2021
COVID-19: Školy zatiaľ zatvorené
V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce a v náväznosti na  odporúčanie regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou od pondelka 8. februára, krízový štáb obce rozhodol NEOBNOVIŤ vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ a MŠ) v termíne do 19. februára 2021 vrátane.

Prevádzka materskej školy pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, POKRAČUJE v nezmenenej forme ako doteraz.
 
3. február 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že v termíne od 3. februára 2021 do 18. februára 2021 je k dispozícii na nahliadnitie Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
27. január 2021
COVID-19: Výsledky testovania
Počas celoplošného skríningu bolo v našej obci otestovaných 566 osôb, všetky testy boli vyhodnotené ako negatívne.
 
25. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vyhlásenie
20. január 2021
COVID-19: Harmonogram testovania občanov Pozdišoviec
Z dôvodu plynulého priebehu testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 23. 1. 2021   nedeľa 24. 1. 2021
8:00 – 9:30 A, B   8:00 – 10:00 L, M
9:30 – 11:00 C, Č, D   10:00 – 10:30 N, O
11:00 – 11:45 Ď, E, F   10:30 – 11:45 P, R
12:40 – 14:30 G, H   12:40 – 13:00
14:30 – 17:00 I, J, K   13:00 – 14:00 S, Š
      14:00 – 15:00 T, U
      15:00 – 17:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 12:00 – 12:40 má odberný tím prestávku! (posledný odber o 11:45)

Miesto testovania: Kultúrny dom

Stanovené časy odporúčame dodržiavať.

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz!

Testovania sa nemusia zúčastniť občania do 15 rokov a nad 65 rokov.

 
13. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 info pre občanov
7. január 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 7. januára 2021 začalo prerokovanie Zadania pre Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
16. december 2020
Verejná vyhláška VSD a.s.
– výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
26. november 2020
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 26. novembra 2020 začína obstarávanie Územného plánu zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
25. november 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Integrovaná územná stratégia na roky 2021-2027...
 
9. november 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 12. novembra od 8:30 hod.
9. november 2020
COVID-19: Výsledky testovania
V I. kole bolo v našej obci otestovaných 736 osôb, ako pozitívny bol vyhodnotený 1 test, v II. kole bolo vykonaných 807 testov, pričom pozitívnych bolo 5 osôb (z toho 3 osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce).
 
5. november 2020
COVID-19: Harmonogram testovania – II. kolo
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 7. 11. 2020   nedeľa 8. 11. 2020
8:00 – 10:00 A, B   8:00 – 10:00 M
10:00 – 11:30 C, D, Ď, E, F   10:00 – 11:30 N, O
13:00 – 15:00 G, H   13:00 – 16:00 P
15:00 – 17:30 I, J, K   16:00 – 17:30 R, S, Š, T, U
19:00 – 20:00 L   19:00 – 20:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 11:30 – 13:00 a 17:30 – 19:00 má odberný tím prestávku!

Odberné miesto bude pred Kultúrnym domom.

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
3. november 2020
COVID-19: Upozornenie pred vstupom do budovy Obecného úradu
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu vydal ÚVZ SR vyhlášku upravujúcu podmienky vstupu do verejných budov... viac
2. november 2020
COVID-19: Návšteva ministra pôdohospodárstva
Počas I. kola celoplošného testovania na COVID-19 navštívil našu obec minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc.

 
 
29. október 2020
COVID-19: Harmonogram testovania
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 31. 10. 2020   nedeľa 1. 11. 2020
7:00 – 9:00 A, B   7:00 – 11:00 M
9:00 – 11:00 C, D, Ď   11:00 – 12:00 N, O
11:00 – 12:00 E, F   13:00 – 16:00 P
13:00 – 15:00 G, H   16:00 – 19:30 R, S, Š
15:00 – 19:00 I, J, K   19:30 – 21:30 T, U, V, Z, Ž
19:00 – 21:30 L      

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
11. september 2020
COVID-19: Harčarske dňi ZRUŠENÉ
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej sitácie COVID-19 v okrese MichalovceHarčarske dňi plánované na 19. - 20. septembra 2020 ZRUŠENÉ.
 
11. september 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2020...
28. august 2020
Verejné obstarávanie – technika pre zberný dvor
Obec Pozdišovce ako verejný ostarávateľ vyzýva na predkladanie ponuky (viac v prílohách)
24. august 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 tlačová správa
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– kanalizácia I. a II. stavba – časť stavby SO001
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– rekonštrukcia vodovodnej siete
1. júl 2020
Záverečné stanovisko – posúdenie vplyvu na ŽP
Záverečné stanovisko OSŽP OÚ Košice k strategickému dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)"
23. jún 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude zaoberať Záverečným účtom, výročnou správou a správou audítora k účtovnej závierke za rok 2019.
 
10. jún 2020
Návrh Záverečného účtu obce
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2019.
25. máj 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude o. i. zaoberať aj prehodnotením investičných akcií a kultúrnych podujatí v náväznosti na COVID-19...
30. apríl 2020
Zápis detí do MŠ
Materská škola J. I. Barča 140 Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2020/2021
1. apríl 2020
COVID-19: Aktuálne informácie viac

 
1. apríl 2020
Verejná vyhláška – vstup na pozemky vo verejnom záujme
Spoločnosť SPP oznamuje vlastníkom nehnuteľností (č. d. 325 – č. d. 405), že vstúpi na súkromné pozemky v období od apríla 2020 do októbra 2020 za účelom rekonštrukcie plynovodu... viac
1. apríl 2020
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.
Zápis sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla. Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu je prihláška dostupná na webstránke obce. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vyplnenú prihlášku môžete doručiť na OcÚ Pozdišovce prípadne zaslať poštou na adresu školy, či obce. Zápis bude zabezpečený tak, aby ste neprichádzali do styku s cudzou osobou.
vyplniť ručnevyplniť v počítači
17. marec 2020
COVID-19: Informácie pre občanov
1. Obecný úrad oznamuje občanom obce, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šíriacim sa koronavírusom sú upravené stránkové hodiny pre verejnosť na obecnom úrade a to od 8:00 do 11:00. Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúško, príp. mali zahalené ústa a nos, čím prispejú k preventívnym opatreniam, ktoré sú v tejto dobe potrebné k zabráneniu šírenia vírusu.
2.  Ďalej dávame na vedomie, že obec zabezpečí ochranné rúška pre obyvateľov starších ako 70 rokov a ich distribúcia by mala byť realizovaná po domácnostiach v piatok pracovníkmi obce. Obecný úrad ďalej oznamuje osamelo žijúcim občanom, ktorí by potrebovali v tomto zložitom období pomoc pri zabezpečení základných potravín, príp. pri iných veciach aby neváhali kontaktovať obecný úrad na tel. č. 6472203, príp. oznámili iným spôsobom svoje potreby.
 
17. marec 2020
Výstavba kanalizácie – sprístupnenie záhrad
Z dôvodu výstavby kanalizácie na ulici Vislok sa v sobotu 21.3.2020 od 10:00 uskutoční obhliadka trasy kanalizácie v záhradách od č. d. 88 po č. d. 110. Žiadame vlastníkov jednotlivých nehnuteľností aby v čase od 10:00 do 12:00 boli prítomní doma a sprístupnili svoje záhrady.
 
17. marec 2020
Obmedzenie autobusového spoja
Upozorňujeme občanov, že autobusový spoj spoločnosti Arriva Michalovce s odchodom7:00 do Michaloviec nebude premávať na ulici Vislok od 18.3.2020 až do konca marca z dôvodu zúženej komunikácie spôsobenej stavebnými prácami.
 
17. marec 2020
Zberný dvor – obmedzenie
Vzhľadom na stavebné práce na oplotení Zberného dvora nebudú od tohto týždňa do konca mája prístupné veľkoobjemové kontajnery na uskladnenie objemového odpadu pre občanov obce.
 
13. marec 2020
COVID-19: Prerušenie vyučovania v školách
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
2. marec 2020
28. február 2020
21. február 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2019...
19. február 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 26. februára od 8:30 hod.
12. december 2019
Ponúkame Vám rady a tipy ako prežiť Vianoce ekologicky...
6. december 2019 Vo veku 93 rokov zomrel pozdišovský rodák Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. viac  
2. december 2019
Pozrite si VZN č. 1/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce platné od 1.1.2020.
22. november 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. predložený návrh rozpočtu na rok 2020...
14. november 2019
14. november 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach..
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o možnosti voľby poštou
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o čase a mieste konania volieb, spôsobe voľby,...
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Predseda NRSR rozhodol o vyhlásení volieb do NRSR na 29. februára 2020.
4. november 2019
Pozrite si návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
28. október 2019
OZNÁMENIE O VYDANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA
Obec Pozdišovce, ako stavebný úrad ... vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
11. október 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bude smerovanie a budúcnosť školských zariadení v obci.
 
1. október 2019
Obec Pozdišovce zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa..
12. september 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2019...
11. september 2019 Čo nepatrí do verejnej kanalizácie...
9. september 2019
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len "stavebník") dňa 23.7.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
3. júl 2019
POZVÁNKA: Letný tábor výtvarníkov
Pozývame Vás na Letný tábor výtvarníkov, ktorý sa uskutoční 5. – 9. augusta 2019 v priestoroch Pozdišovce.
3. júl 2019
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 od 19:00 a XXIX. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 28. júla 2019 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
19. jún 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa bude o. i. Výročná správa obce a Záverečný účet obce za minulý rok...
28. máj 2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Pozdišovce
24. máj 2019
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
14. máj 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za I. štvrťrok 2019...
12. apríl 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Pozdišovciach..
2. apríl 2019
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pozdišovce. Voľba sa uskutoční 15. mája 2019 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ.
2. apríl 2019
Výsledky 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
22. marec 2019
Pozrite si označovanie obalov, podľa ktorého sa triedia pri separovanom zbere.
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
19. marec 2019
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
18. marec 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2018...
28. február 2019
27. február 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zoznam zaregistrovaných kandidátov
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
31. január 2019
OZNÁMENIE
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle ustanovenia §1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie listu vlastníctva v listinnej podobe.
Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uvedené vo výpise zlistu vlastníctva musia byť aktuálne a platné.
 
18. január 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Návrh rozpočtu obce na rok 2019...
3. január 2019
Návrh rozpočtu obce
Pozrite si návrh rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 25. januára 2019.
26. november 2018
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. zloženie sľubu starostu obce a poslancov OcZ a voľba členov Obecnej rady...
 
11. november 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
14. október 2018
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra od 8:30 hod.
4. október 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozrite si zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov OcZ.
12. september 2018
Návrh VZN
Pozrite si návrh VZN 6/2018, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 28. septembra 2018.
6. september 2018
POZVÁNKA: Harčarske dňi 2018
Pozývame Vás na Harčarske dňi 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. septembra 2018 (program od 10:00 do 21:00) a v nedeľu 9. septembra 2018 (14:30 do 18:30).
30. august 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 

30. august 2018

16. august 2018
16. august 2018
12. júl 2018
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. júla 2018 od 19:00 a XXVIII. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 29. júla 2018 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
12. júl 2018
POZVÁNKA: Futbalové turnaje
Pozývame Vás na 54. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 so začiatkom o 13:30 hod. na miestnom ihrisku za účasti TJ Sokol Močarany (V. liga), ŠK Agro Palín (VI. liga), OŠK Tušice TNV (VII. liga) a OcŠK Pozdišovce (VI. liga).
Predchádzať mu bude 37. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 9:00 hod.. Predstavia sa družstvá dorastencov (U-19) OFK Lastomír (IV. liga) – obhajca prvenstva, TJ Družstevník Moravany (IV. liga) a OcŠK Pozdišovce (V. liga).
12. júl 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - INFORMÁCIE PRE VOLIČA
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 (sobota) od 7:00 do 22:00 hod.
8. jún 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Záverečný účet obce a Výročná správa obce za rok 2017...
30. máj 2018
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
3. máj 2018
OZNAM:
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručil Obecnému úradu Pozdišovce oznámenie č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/37468/ŠSS-ZV so žiadosťou o zverejnenie na našej úradnej tabuli.
Predmetom stavby je vybudovanie nového obojsmerného vysokotlakého prepravného plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom.
Ústne pojednávanie je stanovené na 11.5.2018 (piatok) 09:00 hod. na Okresnom úrade Prešov, v miestnosti č. 044 Malá sála „B“.
Preto oznamujeme verejnosti, že na Obecnom úrade v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. je možné nahliadnuť do Oznámenia o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania.
16. apríl 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. príprava realizácie projektov v obci...
 
19. február 2018
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2017 a schvaľovanie rozpočtu obce Pozdišovce...
 
17. január 2018
Nástenný obecný kalendár na rok 2018 si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
 
12. december 2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí o. i. zobralo na vedomie informáciu k rozhodnutiu KS v Košiciach v spore Gotzmann a spol. vs. Obec Pozdišovce, schválilo Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2017,...
28. november 2017
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok...
30. október 2017
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Pozdišovce
Obec Pozdišovce ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania návrhu Územného plánu obce Pozdišovce. Prerokovanie dokumentácie s odborným výkladom spracovateľa sac uskutoční 16.11.2017 o 16:30 v Kultúrnom dome.
19. september 2017
POZVÁNKA: Harčarske dňi 2017 a Špacirki po okoľici
Pozývame Vás na Harčarske dňi 2017, ktoré sa uskutočnia od piatka 22. septembra 2017 do nedele 24. septembra 2017 a Špacirki po okoľici dňa 22. septembra 2017.
10. júl 2017
POZVÁNKA: Futbalové turnaje
Pozývame Vás na 53. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. júla 2017 so začiatkom o 13:30 hod. na miestnom ihrisku. O prvenstvo budú bojovať: OŠK Vinné, ŠK Agro Palín, OŠK Budkovce a OcŠK Pozdišovce.
Predchádzať mu bude 36. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 9:00 hod.. Na ňom sa predstavia družstvá dorastencov (U-19) OFK Lastomír, Pokrok Krásnovce a OcŠK Pozdišovce.
29. jún 2017
INFORMÁCIE PRE VOLIČA K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV.
29. jún 2017
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. júla 2017 od 19:00 a XXVII. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 23. júla 2017 o 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
29. jún 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 30. júna 2017 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu...
 
7. jún 2017
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2016.
29. máj 2017
POZVÁNKA: Oslavy Dňa detí
Pozývame rodičov a deti na Oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. júna 2017 od 16:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Súťaží sa môžu zúčastniť deti od 3 do 11 rokov.
29. máj 2017
Obecné zastupiteľstvo o.i. schválilo Správa o hospodárení obce za I. štvrťrok, maximálnu výšku spolufinancovania projektov, ...
17. máj 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za I. štvrťrok,...
2. máj 2017
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Zvoz sa uskutoční 9. 5. 2017 od 8:30 hod.

4. apríl 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu...
 
20. február 2017
VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie zmeny projektovej dokumentácie
Obec Pozdišovce ako príslušný stavebný úrad oznamuje zmenu projektovej dokumentácie dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne určuje termín na vyjadrenie sa k podanej zmene projektovej dokumentácie ako aj k celému návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 19.3.2017.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do vyššie uvedeného termínu, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. (Obec Pozdišovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
15. február 2017
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok a Návrh rozpočtu na rok 2017...
20. december 2016
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo Zadanie pre Územný plán obce Pozdišovce...
16. december 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Pozdišovce, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2017...
16. december 2016
Pozrite si Plán rozvoja obce Pozdišovce na roky 2016 - 2022...
12. december 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 16. decembra 2016 o 18:15 v zasadačke Obecného úradu...
 
26. november 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí o. i. zobralo na vedomie informáciu o výrube stromov na miestnom ihrisku, schválilo Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2016...
25. november 2016
Pozrite si návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pozdišovce
13. november 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok,...
16. október 2016
Ukončenie hlasovania za projekt „Pozdišovské PKO“
I keď náš projekt zameraný na skrášlenie a vylepšeni areálu našej materskej školy nedosiahol počet hlasov potrebných na umiestnenie do 5. miesta (podporených bolo 5 projektov s najvyšším počtom hlasov), srdečne ďakujeme všetkým, ktorí náš spoločný projekt hlasovaním podporili, a veríme, že v budúcnosti budeme v podobných aktivitách úspešní.
 
24. september 2016
Hlasovanie za projekt „Pozdišovské PKO“
Vážení občania, dovolím si Vás osloviť s prosbou o zahlasovanie za projekt, ktorý pomôže skrášliť a zlepšiť areál našej materskej školy.
K hlasovaniu je potrebné
mobilné číslo a 5 minút Vášho súkromného voľného času .
Hlasovanie končí 3. októbra 2016 o 24.00 hod. Za všetky hlasy vopred ďakujeme.
Ing. Ján Čižmárik, starosta obce
 
20. september 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení obce za II. štvrťrok,...
19. september 2016
POZVÁNKA: Harčarske dňi
Pozývame Vás na Harčarske dňi, ktoré sa uskutočnia od piatka 30. septembra 2016 do nedele 2. októbra 2016.
25. august 2016
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POZDIŠOVCE (ÚPN-O Pozdišovce)
5. august 2016
Výzva na predkladanie ponúk
Predmet zákazky: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE POZDIŠOVCE
28. júl 2016
OZNÁMENIE o začatí územného konania
6. júl 2016
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. júla 2016 od 18:00 a XXVI. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 24. júla 2016 o 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
1. júl 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí o. i. schválilo súťažné podmienky pre VOS na predaj pozemku...
17. jún 2016
Pozrite si výročnú správu a záverečný účet obce za rok 2015.
3. jún 2016
POZVÁNKA: Oslava Dňa detí
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 o 15:00 na futbalovom ihrisku v Pozdišovciach.
31. máj 2016

Obec Pozdišovce vyhlasuje formou obchodnej verejnej súťaže predaj časti pozemku (viď nákres) par. č. 2904/52 k.ú. Pozdišovce, o výmere 816 m2v časti Arenda.

26. máj 2016
POZVÁNKA: Hudobný folklór dospelých
Pozývame Vás na okresnú prehliadku Hudobný folklór dospelých, ktorá sa uskutoční 28. mája 2016 o 10:00 v Kultúrnom dome v Pozdišovciach.
17. apríl 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
6. apríl 2016
UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenené termíny vývozu TKO v období od apríla do augusta 2016.
Od septembra 2016 platia termíny vývozu TKO uvedené v kalendári, ktorý ste obdržali koncom roka.
Termíny pre separovaný zber ostávajú nezmenené, tak ako sú uvedené v kalendári.
V prílohe si môžete stiahnuť aktualizovaný kalendár.
6. apríl 2016
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Protipovodňový plán obce,...
 
3. marec 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
21. december 2015
OZNAM: Obecný úrad bude v stredu 23. 12. 2015 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
 
11. december 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
9. december 2015
Obec Pozdišovce v súvislosti s voľbami do NR SR 2016 oznamuje politickým stranám a hnutiam elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
3. december 2015
POZVÁNKA: Mikulášska slávnosť
Obecný úrad pozýva rodičov a deti na Mikulášske vystúpenie žiakov základnej a materskej školy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6. decembra 2015 o 15:00 v Kultúrnom dome.
14. október 2015
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra od 9:00 hod.
6. október 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
29. august 2015
OZNAM: Verejné prerokovanie hodnotiacej správy - "Prepojovací plynovod Poľsko - Ukrajina" sa uskutoční v stredu 9.9.2015 o 13:00 v MsKS v Michalovciach.
9. júl 2015
Obecný úrad Vás pozýva na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Pozdišovce, ktoré sa uskutočnia v dňoch 18. a 19. júla 2015.
9. júl 2015
Obecný športový klub Pozdišovce pozýva futbalových priaznivcov na 35. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina a 51. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu ktoré sa uskutočnia v nedeľu 12. júla 2015.
9. júl 2015
Pozrite si výročnú správu a záverečný účet obce za rok 2014.
9. júl 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
25. jún 2015
Obecný športový klub oznamuje športovej verejnosti, že v nedeľu 28.6.2015 o 12:30 hod. sa uskutoční 19. ročník Jánskeho turnaja v malom futbale na miestnom ihrisku. Súčasťou tejto športovej akcie bude aj súťaž vo varení guľašu. Bližšie informácie Vám poskytne predseda OcŠK Július Ihnacik na tel. čísle 0908 986 877.
 
21. máj 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí...
29. apríl 2015
Pozývame Vás na stavanie mája, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla 2015 so začiatkom o 19:00 hod. V programe vystúpia miestne folklórne skupiny Harčare, Harčarki a detská folklórna skupina Harčarik.
 
7. marec 2015
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 12. marca od 8:30 hod.
27. február 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí o. i. schválilo Rozpočet obce na rok 2015 a správu o hospodárení obce za II. polrok 2014...
14. december 2014
Novozvolené Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, kde okrem iného schválilo...
9. december 2014
POZVÁNKA: 2. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 2. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 31. januára 2015 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca zahrá skupina Juventus. Cena vstupenky je 15 € na 1 osobu. V cene je zahrnuté kompletné menu vrátane tomboly. Rezervácia vstupeniek na tel. číslach 0905682545, 6891412 a 6891411.
 
16. november 2014
Pozrite si, kto bude viesť našu obec v nasledujúcich 4 rokoch... do funkcie starostu obce bol opäatovne zvolený Ing. Ján Čižmárik, v Obecnom zastupiteľstve budú sedieť: Ing. Nadežda Jurková, Milica Ondo-Eštoková, Peter Lukáč, Ivana Sotáková, Július Ihnacik, Cyril Kováč, Mgr. Radoslav Bakajsa a Peter Poprik. (pozrite si aj kompletné výsledky)
 
14. november 2014
OZNAM: Odstránenie spomaľovačov na ulici Vislok.
Na základe prieskumu, ktorý sa konal v sobotu 8.11.2014 na ulici Vislok boli spomaľovače rýchlosti dňa 13.11.2014 demontované, nakoľko výsledky prieskumu napovedali, že z celkového počtu 220 hlasovacích lístkov, ktoré obdržali občania žijúci v tejto časti bolo v sobotu 8.11.2014 odovzdaných do hlasovacej urny 187. Za zotrvanie hlasovalo 57 občanov, za odstránenie spomaľovačov sa vyjadrilo 124 občanov a 6 hlasovacích lístkov bolo neplatných. Sčítanie hlasovacích lístkov sa uskutočnilo hneď v sobotu popoludní za účasti starostu a poslancov OcZ M. Ondo-Eštokovej, Ing. M. Vereščáka a Mgr. R. Bakajsu. Na základe výsledkov bolo rozhodnuté o odstránení spomaľovačov z tejto miestnej komunikácie.
 
14. november 2014
Obecné zastupiteľstvo sa v tomto volebnom období zišlo poslednýkrát. Okrem iného...
24. október 2014
OZNAM: Z dôvodu prerušenia dodávky elektriny v dňoch 27. – 30.10. 2014 nie je možné vybavovať stránky.
 
3. október 2014
Pozrite si zoznam kandidátov na funkciu starostu obce a polancov Obecného zastupiteľstva zaregistrovaných miestnou volebnou komisiou.
 
28. august 2014
Obecné zastupiteľstvo sa tohto roku zišlo už štvrtýkrát. Okrem iného zobralo na vedomie Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok, počet poslancov v nasledujúcom volebnom období, ....
8. august 2014
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Zvoz sa uskutoční 14. 8. 2014 od 8:30 hod.
8. august 2014
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bude o. i. prejednávať Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok 2014.
 
16. júl 2014
Obecné zastupiteľstvo sa svojpm treťom tohtoročnom zasadnutí o. i. odporučilo zorganizovať hlasovanie obyvateľov o ponechaní spomaľovacívh prahov na ulici Vislok..
10. júl 2014
Pozývame Vás na 24. folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 20. júla 2014 so začiatkom o 15:00 hod. v miestnom amfiteátri. V programe vystúpia Mužská spevácka skupina Furmani z Trebišova, DFSk Moravančan z Moravian a domáci DFS Harčarik, DFSk Harčarki a DFSk Harčare. Vyvrcholením programu bude vystúpenie Folklórneho súboru Lipovec z Vranova nad Topľou. Tešíme sa vašu účasť!
 
10. júl 2014
Pozývame Vás na jubilejný 50. ročník turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. júla 2014 so začiatkom o 12:30 hod. na miestnom ihrisku. O prvenstvo budú bojovať: TJ Družstevník Petrovce n/L, OŠK Vinné, TJ Sokol Močarany a OcŠK Pozdišovce.
Predchádzať mu bude 33. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina, ktorý sa začne o 8:30 hod.. Na ňom sa predstavia družstvá dorastencov TJ Družstevník Moravany, TJ FK Družstevník Trhovište a OcŠK Pozdišovce.
 
28. máj 2014
Obecné zastupiteľstvo na druhom riadnom zasadnutí v tomto roku rozhodlo o. i. o rekonštrukcii miestnych komunikácií.
4. máj 2014
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospo-trebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
12. marec 2014
Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo schválilo správu o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2013, rozpočet obce na rok 2014, ...
31. december 2013
Dávame Vám do pozornosti novú e-mailovú adresu Obecného úradu: ocu.pozdisovcegmail.com